سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/06
مرحوم حاج عبدالرحمن گرکز اراز زارعی کسلخه صالح بردی همایونی 1000 50