گل زبیده 8 ساله مادیان
وات سکرت
زوبیده
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/06
اراز زارعی کسلخه صالح بردی همایونی 1000 50.0 -