صوفیا2 7 ساله مادیان
دلرد
ماهم جان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 2 0.00% 16,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 9,500,000
مجموع 3 0 3 0.00% 25,500,000