صوفیا2 7 ساله مادیان
دلرد
ماهم جان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 2 0.00% 16,000,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 9,500,000
مجموع 3 0 3 0.00% 25,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/26
از 4 تا 52 عبدالله طعنه تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1000 51.0 3 / 11 01:04.560 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/04
از 2 تا 20 حاج نورمحمد ونجیب الله طعنه تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 51.0 3 / 10 01:05.460 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/13
از 2 تا 42 حاج نورمحمد ونجیب الله طعنه ارازقلی ایری بی نام 1000 51.0 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
از 2 تا 72 حاج نورمحمد ونجیب الله طعنه ارازقلی ایری بی نام 1000 51.0 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
مبتدی امانقلی یکدست ارازقلی ایری جواد آچاک 1000 50.0 2 / 8 01:03.260 -
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
مبتدی امانقلی یکدست ارازقلی ایری بی نام 1000 50.0 -