سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/26
عبدالله طعنه تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1000 51 3 01:04.560
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/04
حاج نورمحمد ونجیب الله طعنه تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 51 3 01:05.460
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/13
حاج نورمحمد ونجیب الله طعنه ارازقلی ایری 1000 51
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
حاج نورمحمد ونجیب الله طعنه ارازقلی ایری 1000 51
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1392/04/14
امانقلی یکدست ارازقلی ایری جواد آچاک 1000 50 2 01:03.260
هفته سیزدهم بهاره - بندرترکمن
1392/04/07
امانقلی یکدست ارازقلی ایری 1000 50