تیزبال 13 ساله نریان
کوپال
تندتاز
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 2 16.67% 14,200,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 7 1 2 14.29% 14,200,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
از 8 تا 24 طاهر امیری شهرام خوجملی محمد خوجملی 1550 0.0 3 / 11 01:46.460 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
از 8 تا 44 طاهر امیری شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 9 / 11 01:02.600 -
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1388/08/01
از 0 تا 22 طاهر امیری قلیچ خانقلی زاده قزل 1000 56.0 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
از 10 تا 28 طاهر امیری اراز زارعی کسلخه یاسر جرجانی 1000 0.0 8 / 8 01:04.780 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
8-14 طاهر امیری اراز زارعی کسلخه احمد پقه 1000 0.0 6 / 10 01:03.170 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1388/02/24
از 8 تا 44 طاهر امیری قارلی نفس قول لرعطا 1000 0.0 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
از 10 تا 58 طاهر امیری قارلی نفس قول لرعطا بایرام محمد قولاق 1700 0.0 5 / 11 01:52.850 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/01
از 0 تا 78 طاهر امیری قارلی نفس قول لرعطا فرهاد قلرعطا 1000 0.0 1 / 9 01:07.100 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/23
از 0 تا 60 طاهر امیری بهمن اونق 1000 0.0 -