رجیانا1 7 ساله مادیان
ویانا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 4 0.00% 39,500,000
مجموع 8 0 4 0.00% 39,500,000