سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/01
مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی اراز قربان اونق 1550 52
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/12
مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی اراز قربان اونق 1550 50
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/05
مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی اراز قربان اونق ستار مهرانی 1000 51 7 01:03.830
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/25
مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی اراز قربان اونق ستار مهرانی 1700 50 2 01:54.510
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی اراز قربان اونق ستار مهرانی 1550 52 3 01:46.040
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/13
مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی اراز قربان اونق ستار مهرانی 1000 52 4 01:04.370
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/22
کاکاحاجی و غفورحاجی اسماعیلی اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1550 52 4 01:45.200
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/14
محمد کر ومحمد ایزدی اراز قربان اونق ستار مهرانی 1000 51 3 01:05.170
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/08
مراد وبصیر اسماعیلی اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1000 50 2 01:08.540
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/24
وحید ومهندس پیمان اسماعیلی اراز قربان اونق جواد آچاک 1000 50 9 01:10.970