رجیانا1 7 ساله مادیان
ویانا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 4 0.00% 39,500,000
مجموع 8 0 4 0.00% 39,500,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/01
از 8 تا 52 مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی اراز قربان اونق بی نام 1550 52.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/12
از 12 تا 42 مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی اراز قربان اونق بی نام 1550 50.0 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/05
از 10 تا 42 مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی اراز قربان اونق ستار مهرانی 1000 51.0 7 / 11 01:03.830 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/25
از 8 تا 42 مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی اراز قربان اونق ستار مهرانی 1700 50.0 2 / 10 01:54.510 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/04
از 2 تا 70 مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی اراز قربان اونق ستار مهرانی 1550 52.0 3 / 10 01:46.040 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/10/13
از 2 تا 42 مهندس پیمان وپژمان اسماعیلی اراز قربان اونق ستار مهرانی 1000 52.0 4 / 9 01:04.370 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/22
از 2 تا 36 کاکاحاجی و غفورحاجی اسماعیلی اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1550 52.0 4 / 10 01:45.200 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/14
از 2 تا 36 محمد کر ومحمد ایزدی اراز قربان اونق ستار مهرانی 1000 51.0 3 / 11 01:05.170 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/08
نبرده مراد وبصیر اسماعیلی اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1000 50.0 2 / 11 01:08.540 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/24
مبتدی و نبرده وحید ومهندس پیمان اسماعیلی اراز قربان اونق جواد آچاک 1000 50.0 9 / 12 01:10.970 -