سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
خلیل کوچکی دوردی کوچک نژاد یاسر جرجانی 1000 50 9