اولترا 7 ساله مادیان
زنبق
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
دوردی کوچک نژاد یاسر جرجانی 1000 50.0 9 / 11 -