رداستار 8 ساله مادیان
سربه سر
آلمیرا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 3 5 33.33% 135,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 10 3 5 30.00% 135,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
هندیکاپ مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 0.0 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
هندیکاپ مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 56.0 4 / 6 01:10.320 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
از 18 تا 40 مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 10 01:11.890 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
از 18 تا 38 مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1600 0.0 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
از 8 تا 40 مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 54.0 7 / 10 01:09.850 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
از 8 تا 40 مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد پیمان قلرعطا 1550 52.0 9 / 10 02:01.430 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1393/05/17
از 28 تا 44 مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 -
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/22
از 16 تا 48 مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد مهدی گوگ نژاد 1000 52.0 6 / 6 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/25
از 26 تا 48 مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1700 52.0 5 / 5 02:11.590 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/04
از 16 تا 38 مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 1 / 5 01:12.330 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1392/11/03
از 8 تا 34 مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد یاسر جرجانی 1550 52.0 1 / 8 01:58.560 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1392/09/28
از 0 تا 32 مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 51.0 1 / 8 01:11.560 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/17
مبتدی مهدی شاهین عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 50.0 2 / 10 01:16.810 -