ریو سکرت 14 ساله مادیان
پیکولو
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 9 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
از 0 تا 32 حاج قادر اوغانی ابراهیم مهرانی 1000 0.0 5 / 5 01:04.050 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
هندیکاپ وارداتی حاج قادر اوغانی ابراهیم مهرانی احمد پقه 1000 50.0 5 / 6 01:01.290 -
هفته اول پاییزه - تهران
1388/06/13
از 0 تا 32 حاج قادر اوغانی عبدالحمید مهرانی 1000 50.0 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
از 0 تا 48 حاج قادر اوغانی آنه قربان اونق قربان محمد اودک 1000 0.0 4 / 6 01:00.540 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/15
از 0 تا 24 حاج قادر اوغانی آنه قربان اونق عبدالعزیز اونق 1000 0.0 8 / 10 01:02.690 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
از 0 تا 36 کیانا تهرانی آنه قربان اونق عبدالعزیز اونق 1000 0.0 9 / 10 01:06.110 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
از 0 تا 46 سارا یاسری رشید ایری محمود قولرعطا 1000 0.0 5 / 7 01:02.720 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
از 0 تا 20 سارا یاسری رشید ایری محمود قولرعطا 1000 0.0 6 / 7 01:03.116 -
هفته سوم پاییزه - تهران
1387/07/05
از 0 تا 56 سارا یاسری رشید ایری آرش ایری 1000 0.0 8 / 8 01:09.410 -
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
از 0 تا 44 سارا یاسری رشید ایری فیض الله رجال 1000 52.0 7 / 7 01:13.630 -