هیدالگو 7 ساله نریان
جاست جنی
نادیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1392/08/16
حاجی محمد نوایی عبداله قولرعطا 1000 52.0 11 / 11 -