سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
ایلیا نادرزاده حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1000 0 3 00:59.950
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
ایلیا نادرزاده حاجی محمد نوایی محمد خوجملی 1000 0 7 01:00.980
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
ایلیا نادرزاده ابراهیم آرامیده عبدالرحیم آرامیده 1000 0 6 01:03.870
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
علی محمد نادرزاده رشید روشنی یاسر جرجانی 1000 0 5 01:01.620
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
علی محمد نادرزاده رشید روشنی یاسر جرجانی 1000 0 3 00:59.430
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
علی محمد نادرزاده رشید روشنی یاسر جرجانی 1000 0 1 00:59.050
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
علی ورئوف نادرزاده رشید روشنی محمد خوجملی 1000 0 9 01:02.750
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
سلیمان نادرزاده رشید روشنی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 2 00:59.980
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
سلیمان نادرزاده بهروز ایری محمد خوجملی 1550 54 5 01:41.910
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
سلیمان نادرزاده بهروز ایری عبدالرحیم آرامیده 1550 0 2 01:38.350
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
دکتر حشمت نادرزاده بهروز ایری ستار مهرانی 1000 0 1 01:01.470
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
علی محمد نادرزاده حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0 3 01:00.600
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
علی محمد نادرزاده حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0 1 01:00.070
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
علی محمد نادرزاده حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1200 50 2
هفته پنجم پاییزه - تهران
1387/07/19
علی محمد نادرزاده حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0 1 01:01.820
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
سلیمان نادرزاده حاجی محمد نوایی 1000 0