سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
ایلیا نادرزاده حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1000 3 0:59.95
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
ایلیا نادرزاده حاجی محمد نوایی محمد خوجملی 1000 7 1:00.98
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
ایلیا نادرزاده ابراهیم آرامیده عبدالرحیم آرامیده 1000 6 1:03.87
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
علی محمد نادرزاده رشید روشنی یاسر جرجانی 1000 5 1:01.62
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
علی محمد نادرزاده رشید روشنی یاسر جرجانی 1000 3 0:59.43
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
علی محمد نادرزاده رشید روشنی یاسر جرجانی 1000 1 0:59.05
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
علی ورئوف نادرزاده رشید روشنی محمد خوجملی 1000 9 1:02.75
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
سلیمان نادرزاده رشید روشنی عبدالرحیم آرامیده 1000 2 0:59.98
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
سلیمان نادرزاده بهروز ایری محمد خوجملی 1550 54 5 1.41.91
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
سلیمان نادرزاده بهروز ایری عبدالرحیم آرامیده 1550 2 1.38.35
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
دکتر حشمت نادرزاده بهروز ایری ستار مهرانی 1000 1 1.01.47
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
علی محمد نادرزاده حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 3 1:00:60
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
علی محمد نادرزاده حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 1 1:00:07
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
علی محمد نادرزاده حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1200 50 2  
هفته پنجم پاییزه - تهران
1387/07/19
علی محمد نادرزاده حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 1 1:01:82
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
سلیمان نادرزاده حاجی محمد نوایی 1000