دلتکین 12 ساله مادیان
لهن گرین
دلبر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 2 7 16.67% 56,800,000
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 16,000,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 4,500,000
تهران 2 1 1 50.00% 10,000,000
مجموع 16 4 10 25.00% 87,300,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
حاجی محمد نوایی فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 11 00:59.950 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
حاجی محمد نوایی محمد خوجملی 1000 0.0 7 / 8 01:00.980 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
ابراهیم آرامیده عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 6 / 6 01:03.870 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
رشید روشنی یاسر جرجانی 1000 0.0 5 / 5 01:01.620 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
رشید روشنی یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 7 00:59.430 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
رشید روشنی یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 8 00:59.050 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
رشید روشنی محمد خوجملی 1000 0.0 9 / 9 01:02.750 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
رشید روشنی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 2 / 6 00:59.980 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
بهروز ایری محمد خوجملی 1550 54.0 5 / 8 01:41.910 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
بهروز ایری عبدالرحیم آرامیده 1550 0.0 2 / 9 01:38.350 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
بهروز ایری ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 9 01:01.470 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0.0 3 / 9 01:00.600 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0.0 1 / 12 01:00.070 -
هفته قهرمانی پاییزه - آق قلا
1387/08/10
حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1200 50.0 2 / 12 -
هفته پنجم پاییزه - تهران
1387/07/19
حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0.0 1 / 8 01:01.820 -
هفته اول پاییزه - تهران
1387/06/22
حاجی محمد نوایی بی نام 1000 0.0 -