گل گل 12 ساله مادیان
میلکام
بزلبلیچ
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 1 0.00% 5,400,000
تهران 2 0 2 0.00% 9,250,000
مجموع 5 0 3 0.00% 14,650,000