سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
حاج محمد سلطانی بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1700 57 1 01:45.32 114.0 113.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
حاج محمد سلطانی بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1550 53 1 01:36.39 108.0 109.0
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حاج محمد سلطانی احمد قلی قربانی امین محمدی 1200 52 6 01:12.46
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
حاج محمد سلطانی احمد قلی قربانی عبدالحلیم قبادی 1000 52 6 01:01.17
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
حاج محمد سلطانی احمد قلی قربانی 1000 6 01:03.38
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق عید محمد غراوی 1550 52 7 1:43.27
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق پیمان قلرعطا 1000 5 01:02.75
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق عبدالرحیم آرامیده 1200 56 5 01:13.84
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق بنیامین جرجانی 1550 57 2 1:38.84
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق پیمان قلرعطا 1200 56 3 1:12.40
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق آق اویلی بشگرد 1400 56  
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق عبدالرحیم آرامیده 1000 55 3 1:01.92
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق جواد آچاک 1400 54 3 1:33.60
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
حاج محمد سلطانی امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 54 4 1:03.31
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
حاج محمد سلطانی امانقلی خوجملی 1700 53
هفته نهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/24
حاج محمد سلطانی محمد آق ارکاکلی جواد آچاک 1550 54 4 1:38.58
هفته ششم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/16
حاج محمد سلطانی محمد آق ارکاکلی جواد آچاک 1000 54 6 1:01.22
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/22
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی 1200 53
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/07
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی نورمحمد بهادر 1000 54 7 1:03.08
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/25
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 54 1 1:43.83
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/10
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 54 1 1:14.24
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/04
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی ستار مهرانی 1200 52 2 1:14.79
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1394/01/20
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی 1000 52
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/26
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی 1000 52
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/07
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 8 1:06.11
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/22
حاج محمد سلطانی هورس ایساتیس عبدالجبار مختوم نژاد 1000 52 1 1:02.95