پانامرا 6 ساله نریان
المرام
ایندین سانگ
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 112
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 112
ریتینگ مسافت : 112
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 19 5 9 26.32% 375,000,000
تهران 5 0 2 0.00% 25,000,000
مجموع 24 5 11 20.83% 400,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 55.0 6 / 8 (10.75) 01:00.208 118
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 3 / 6 (4.5) 01:00.160 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1700 57.0 1 / 7 01:45.320 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1550 53.0 1 / 7 01:36.390 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
احمد قلی قربانی امین محمدی 1200 52.0 6 / 6 01:12.460 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
احمد قلی قربانی عبدالحلیم قبادی 1000 52.0 6 / 7 01:01.170 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
احمد قلی قربانی 1000 0.0 6 / 6 01:03.380 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
مهران علائی قوجق عید محمد غراوی 1550 52.0 7 / 7 01:43.270 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
مهران علائی قوجق پیمان قلرعطا 1000 0.0 5 / 7 01:02.750 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
مهران علائی قوجق عبدالرحیم آرامیده 1200 56.0 5 / 8 01:13.840 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
مهران علائی قوجق بنیامین جرجانی 1550 57.0 2 / 5 01:38.840 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
مهران علائی قوجق پیمان قلرعطا 1200 56.0 3 / 8 01:12.400 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
مهران علائی قوجق آق اویلی بشگرد 1400 56.0 -
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
مهران علائی قوجق عبدالرحیم آرامیده 1000 55.0 3 / 7 01:01.920 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
مهران علائی قوجق جواد آچاک 1400 54.0 3 / 5 01:33.600 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 54.0 4 / 5 01:03.310 -
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
امانقلی خوجملی بی نام 1700 53.0 -
هفته نهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/24
محمد آق ارکاکلی جواد آچاک 1550 54.0 4 / 7 01:38.580 -
هفته ششم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/16
محمد آق ارکاکلی جواد آچاک 1000 54.0 6 / 8 01:01.220 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/22
تویلی قربانی بی نام 1200 53.0 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/07
تویلی قربانی نورمحمد بهادر 1000 54.0 7 / 8 01:03.080 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/25
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 54.0 1 / 6 01:43.830 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/10
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 54.0 1 / 6 01:14.240 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/04
تویلی قربانی ستار مهرانی 1200 52.0 2 / 9 01:14.790 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1394/01/20
تویلی قربانی بی نام 1000 52.0 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/26
تویلی قربانی بی نام 1000 52.0 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/07
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 8 / 9 01:06.110 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/22
هورس ایساتیس عبدالجبار مختوم نژاد 1000 52.0 1 / 5 01:02.950 -