سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
حاج محمد سلطانی بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 52 3 01:00.160 4.5
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
حاج محمد سلطانی بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1700 57 1 01:45.320
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
حاج محمد سلطانی بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1550 53 1 01:36.390
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حاج محمد سلطانی احمد قلی قربانی امین محمدی 1200 52 6 01:12.460
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
حاج محمد سلطانی احمد قلی قربانی عبدالحلیم قبادی 1000 52 6 01:01.170
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
حاج محمد سلطانی احمد قلی قربانی 1000 0 6 01:03.380
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق عید محمد غراوی 1550 52 7 01:43.270
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق پیمان قلرعطا 1000 0 5 01:02.750
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق عبدالرحیم آرامیده 1200 56 5 01:13.840
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق بنیامین جرجانی 1550 57 2 01:38.840
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق پیمان قلرعطا 1200 56 3 01:12.400
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق آق اویلی بشگرد 1400 56
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق عبدالرحیم آرامیده 1000 55 3 01:01.920
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق جواد آچاک 1400 54 3 01:33.600
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
حاج محمد سلطانی امانقلی خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 54 4 01:03.310
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
حاج محمد سلطانی امانقلی خوجملی 1700 53
هفته نهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/24
حاج محمد سلطانی محمد آق ارکاکلی جواد آچاک 1550 54 4 01:38.580
هفته ششم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/16
حاج محمد سلطانی محمد آق ارکاکلی جواد آچاک 1000 54 6 01:01.220
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/22
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی 1200 53
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/07
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی نورمحمد بهادر 1000 54 7 01:03.080
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/25
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 54 1 01:43.830
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/10
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 54 1 01:14.240
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/04
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی ستار مهرانی 1200 52 2 01:14.790
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1394/01/20
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی 1000 52
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/26
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی 1000 52
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/07
حاج محمد سلطانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 8 01:06.110
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1393/01/22
حاج محمد سلطانی هورس ایساتیس عبدالجبار مختوم نژاد 1000 52 1 01:02.950