بای بای 6 ساله نریان
مای جوی
22بهمن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 129
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 129
ریتینگ مسافت : 129
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 28 15 25 53.57% 1,400,500,000
بندرترکمن 5 2 4 40.00% 264,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 2 2 2 100.00% 140,000,000
مجموع 36 19 31 52.78% 1,804,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
ابراهیم بدویزاده 1550 0.0 129
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 60.0 5 / 6 (8.5) 01:03.540 129
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1000 60.0 2 / 4 (5.0) 00:58.020 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
ابراهیم بدویزاده 1000 61.0 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 59.0 1 / 11 01:09.580 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1600 59.0 1 / 7 01:39.460 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1200 61.0 2 / 9 01:11.860 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1200 61.0 3 / 9 01:13.450 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1000 60.0 1 / 8 01:01.120 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
سلیم خوجملی مهرداد خوجملی 1000 62.0 6 / 6 01:00.810 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
سلیم خوجملی ستار مهرانی 1000 61.0 1 / 6 00:58.280 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
سلیم خوجملی ستار مهرانی 1000 60.0 1 / 5 01:00.000 -
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1600 59.0 1 / 8 01:40.960 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1000 58.0 1 / 6 00:59.740 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1200 60.0 2 / 5 01:12.160 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 60.0 2 / 7 01:00.610 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 59.0 1 / 4 01:00.500 -
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 58.0 1 / 6 00:59.960 -
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1550 57.0 1 / 5 01:37.800 -
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1200 55.0 1 / 6 01:10.140 -
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
سلیم خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53.0 1 / 5 00:59.540 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1200 53.0 3 / 6 01:10.630 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1200 53.0 2 / 6 01:11.250 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1600 54.0 5 / 7 01:41.770 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1000 52.0 1 / 6 00:59.210 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1200 53.0 2 / 11 01:12.420 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 53.0 1 / 6 01:00.290 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/15
سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52.0 3 / 7 01:01.670 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/07
سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 57.0 2 / 7 01:01.910 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/01
سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52.0 1 / 11 01:01.800 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/11
سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1200 55.0 1 / 9 01:14.210 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/27
سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 55.0 1 / 10 01:01.170 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/21
سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 54.0 1 / 8 01:00.310 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/26
سلیم خوجملی بی نام 1000 55.0 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/18
سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52.0 2 / 12 01:03.560 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1393/05/24
عوض خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 3 / 7 01:00.820 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/09
سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52.0 5 / 6 01:05.600 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/25
سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52.0 1 / 7 01:04.660 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/05
سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52.0 4 / 11 01:06.380 -