سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده 1000 61
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 59 1 01:09.580
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1600 59 1 01:39.460
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1200 61 2 01:11.860
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1200 61 3 01:13.450
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
حاج امان گلدیانی ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1000 60 1 01:01.120
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
امان محمد کمالی و عرشی وجدانی سلیم خوجملی مهرداد خوجملی 1000 62 6 01:00.810
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
هتل مروارید صدرا بهشهر سلیم خوجملی ستار مهرانی 1000 61 1 00:58.280
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
عرشی وجدانی و حاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی ستار مهرانی 1000 60 1 01:00.000
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1600 59 1 01:40.960
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1000 58 1 00:59.740
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1200 60 2 01:12.160
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 60 2 01:00.610
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 59 1 01:00.500
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 58 1 00:59.960
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1550 57 1 01:37.800
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1200 55 1 01:10.140
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
حاجی کریمی وعرشی وجدانی سلیم خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53 1 00:59.540
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1200 53 3 01:10.630
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1200 53 2 01:11.250
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1600 54 5 01:41.770
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1000 52 1 00:59.210
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1200 53 2 01:12.420
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 53 1 01:00.290
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/15
طواق قلی گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52 3 01:01.670
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/07
عرشی وجدانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 57 2 01:01.910
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/01
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52 1 01:01.800
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/11
عرشی وجدانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1200 55 1 01:14.210
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/27
حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 55 1 01:01.170
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/21
حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 54 1 01:00.310
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/26
کمال گلدیانی سلیم خوجملی 1000 55
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/18
عرشی وجدانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52 2 01:03.560
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1393/05/24
حاج نوری گلدیانی عوض خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52 3 01:00.820
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/09
عرشی وجدانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52 5 01:05.600
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/25
کمال گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52 1 01:04.660
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/05
کمال گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52 4 01:06.380