سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 59 1 01:09.58 128.0 129.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1600 59 1 01:39.46 127.0 127.0
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1200 61 2 01:11.86
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
حاج امان گلدیانی و عرشی وجدانی ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1200 61 3 01:13.45
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
حاج امان گلدیانی ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1000 60 1 01:01.12
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
امان محمد کمالی و عرشی وجدانی سلیم خوجملی مهرداد خوجملی 1000 62 6 01:00.81
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
هتل مروارید صدرا بهشهر سلیم خوجملی ستار مهرانی 1000 61 1 0:58.28
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
عرشی وجدانی و حاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی ستار مهرانی 1000 60 1 1:00.00
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1600 59 1 1:40.96
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی آرمین آق آتابای 1000 58 1 00:59.74
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1200 60 2  1:12.16
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 60 2  1:00.61
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 59 1 1:00.50
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 58 1 0:59.96
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1550 57 1 1:37.80
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1200 55 1 1:10.14
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
حاجی کریمی وعرشی وجدانی سلیم خوجملی بنیامین جرجانی 1000 53 1 0:59.54
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1200 53 3 1:10.63
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1200 53 2 1:11.25
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1600 54 5 1:41.77
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی عید محمد غراوی 1000 52 1 0:59.21
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1200 53 2 1:12.42
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 53 1 1:00.29
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/15
طواق قلی گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52 3 1:01.67
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/07
عرشی وجدانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 57 2 1:01.91
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/01
عرشی وجدانی وحاجی امان گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52 1 1:01.80
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/11
عرشی وجدانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1200 55 1 1:14.21
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/27
حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 55 1 1:01.17
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/21
حاج نوری گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 54 1 1:00.31
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/26
کمال گلدیانی سلیم خوجملی 1000 55
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/18
عرشی وجدانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52 2 1:03.56
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1393/05/24
حاج نوری گلدیانی عوض خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52 3 1:00.82
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/09
عرشی وجدانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52 5 1:05.60
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/25
کمال گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52 1 1:04.66
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/05
کمال گلدیانی سلیم خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 52 4 1:06.38