سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
مهران و رسول نظر خانی مهربان ایری نورمحمد بهادر 1200 53 8 01:11.40 109.0 110.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مهران و رسول نظر خانی مهربان ایری نورمحمد بهادر 1600 53 5 01:40.56 113.0 113.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
مهران و رسول نظر خانی رسول خرمالی محمد خوجملی 1200 53 8 01:14.66
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
مهران و رسول نظر خانی رسول خرمالی ستار مهرانی 1000 54 6 01:03.25
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
مهران و رسول نظر خانی رسول خرمالی بنیامین جرجانی 1600 4 01:47.42
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
مهران و رسول نظر خانی رسول خرمالی قربان محمد اودک 1000 56 2 00:58.92
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
مرحوم رحمان بردی نظرخانی رسول خرمالی آق اویلی بشگرد 1000 56 3 01:00.04
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی 1700
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
مهران و رسول نظر خانی رسول خرمالی بنیامین جرجانی 1200 53 1 1:11.96
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی نورمحمد بهادر 1000 1 59.19
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی 1550 55 8 1:43.28
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی 1000 52
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی نادر صالح پور 1000 55 4 1:02.08
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی ستار مهرانی 1400 58 7 1:35.58
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53 2 1:02.31
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 6 1:03.47
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی عید محمد غراوی 1550 52 5 1:40.66
هفته نهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/24
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1000 53 5 1:01.53
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی 2200 52
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/22
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی عید محمد غراوی 1200 52 6 1:11.99
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/15
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی 1200 53
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/24
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی یاسر جرجانی 1000 52 3 1:01.19
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی عید محمد غراوی 1550 55 1 1:38.32
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/28
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی جواد آچاک 1200 53 2 1:12.25
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/15
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53 4 1:02.76
هفته دوم - آق قلا پاییزه -
1394/06/27
مهران ورسول نظرخانی تویلی قربانی 1000 52
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/30
رحمان بردی نظرخانی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 53 4 1:01.13
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/16
ماهان نظرخانی و سلیمه شیرمحمدی مجید صالح پور عید محمد غراوی 1000 55 1 0:59.88
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/09
سلیمه شیرمحمدی مجید صالح پور عید محمد غراوی 1000 55 1 0:59.88
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/21
سلیمه شیرمحمدی مجید صالح پور مهرداد خوجملی 1700 55 4 1:55.62
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/31
حاجی دردی ومحمد امین پاکزاد صالح بردی گوگ امین محمدی 1000 55 7 1:04.97
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/10
حاجی دردی و وکیل پاکزاد صالح بردی گوگ امین محمدی 1200 52 1 1:14.20
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/03
حاج دردی وحالی پاکزاد صالح بردی گوگ ستار مهرانی 1200 52 3 1:16.29
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1394/01/20
حاج دردی وحالی پاکزاد صالح بردی گوگ امین محمدی 1000 53 1 1:01.62
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/22
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 53 4  
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/26
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 53 5 1:06.23
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1393/02/18
سیداحمد موسوی ایران توسعه امین محمدی 1000 52 2 1:05.21