آث 13 ساله نریان
لهن گرین
منگلی خان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 17 3 6 17.65% 53,500,000
بندرترکمن 5 0 0 0.00% 0
مجموع 22 3 6 13.64% 53,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1389/05/15
از 10 تا 62 حامدورسول تراج خلیل اونق علی اونق 1500 0.0 10 / 11 01:45.990 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
از 28 تا 64 حامدورسول تراج خلیل اونق محمود قولرعطا 1000 0.0 11 / 11 01:02.470 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
از 36 تا 62 حامدورسول تراج احمد شیخ دوجی احمد پقه 1000 0.0 5 / 6 01:01.460 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 36 تا 248 حامدورسول تراج احمد شیخ دوجی احمد پقه 1000 0.0 5 / 7 01:02.670 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/24
از 20 تا 78 حامدورسول تراج ارازقلی ایری بهزاد قلیخانی 2200 0.0 4 / 10 02:25.480 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
از 36 تا 78 حامدورسول تراج ارازقلی ایری احمد پقه 1500 0.0 4 / 8 01:40.300 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/03
از 30 تا 78 حامدورسول تراج ارازقلی ایری احمد پقه 1000 0.0 5 / 8 01:00.950 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
از 24 تا 48 حامدورسول تراج آشجان قزل احمد پقه 1500 0.0 1 / 9 01:41.800 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
از 24 تا 54 حامدورسول تراج آشجان قزل احمد پقه 1500 0.0 2 / 6 01:44.040 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
از 28 تا 60 حاج گلدی آخوند تراج آشجان قزل احمد پقه 1000 0.0 5 / 7 01:02.130 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1388/04/11
از 16 تا 44 حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق 1000 0.0 6 / 7 00:59.880 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
از 24 تا 60 حاج گلدی آخوند تراج آشجان قزل بهزاد قلیخانی 1550 0.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
از 20 تا 96 حاج گلدی آخوند تراج آشجان قزل یاسر جرجانی 1000 0.0 6 / 9 01:04.020 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/27
از 22 تا 96 حاج گلدی آخوند تراج مجید ایری بهزاد قلیخانی 1700 0.0 4 / 10 01:49.010 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/06
هنديکاپ حاج گلدی آخوند تراج مجید ایری 1550 55.0 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
از 16 تا 60 حاج گلدی آخوند تراج مجید ایری بایرام محمد ایری 1000 0.0 2 / 7 01:01.450 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
از 18 تا 118 حاج گلدی آخوند تراج مجید ایری احمد پقه 1550 0.0 7 / 8 01:53.980 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
از 18 تا 72 حاج گلدی آخوند تراج مجید ایری احمد پقه 1000 0.0 2 / 9 01:00.070 -
هفته قهرمانی بهاره - بندرترکمن
1387/05/18
هنديکاپ حاج گلدی آخوند تراج بهمن اونق عبداله قولرعطا 1550 0.0 7 / 8 01:44.400 -
هفته پنجم بهاره - بندرترکمن
1387/05/04
از 30 تا 72 حاج گلدی آخوند تراج بهمن اونق عبدالعزیز اونق 1000 0.0 4 / 5 01:01.940 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/17
از 8 تا 54 حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق بایرام محمد ایری 1000 0.0 1 / 6 01:02.070 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
از 4 تا 58 حاج گلدی آخوند تراج نورمحمد اونق بایرام محمد ایری 1000 0.0 1 / 11 01:01.530 -