کاررا 6 ساله نریان
پوملاتو
شه گل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 120
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 120
ریتینگ مسافت : 120
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 5 9 38.46% 429,001,000
تهران 8 2 3 25.00% 164,000,000
مجموع 21 7 12 33.33% 593,001,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
ناصر حاجی زاده ستار مهرانی 1000 56.0 4 / 8 (7.75) 00:59.595 120
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ناصر حاجی زاده کمال دالی جه عطا 1000 54.0 1 / 6 00:59.450 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 54.0 2 / 10 00:58.800 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ناصر حاجی زاده آرمین آق آتابای 1200 53.0 2 / 6 01:10.580 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
ناصر حاجی زاده نورمحمد بهادر 1200 55.0 5 / 6 01:11.970 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
ناصر حاجی زاده 1000 52.0 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
امیر جعفرپور علیمحمد غراوی 1000 55.0 4 / 6 -
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
امیر جعفرپور کمال دالی جه عطا 1400 0.0 4 / 8 01:32.240 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
امیر جعفرپور بنیامین جرجانی 1000 53.0 1 / 5 01:01.690 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
امیر جعفرپور ابوطالب چاریزاده 1400 74.0 7 / 10 01:34.820 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
امیر جعفرپور بنیامین جرجانی 1000 53.0 4 / 8 01:01.130 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
امیر جعفرپور بنیامین جرجانی 1000 56.0 2 / 3 01:01.810 -
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
امیر جعفرپور کمال دالی جه عطا 1700 52.0 2 / 6 01:48.150 -
هفته نهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/24
امیر جعفرپور بنیامین جرجانی 1550 52.0 2 / 9 01:37.790 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
امیر جعفرپور بنیامین جرجانی 1200 52.0 1 / 11 01:10.590 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
امیر جعفرپور ابوطالب چاریزاده 1600 52.0 1 / 9 01:41.960 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/11
امیر جعفرپور بی نام 1000 52.0 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/15
امیر جعفرپور عید محمد غراوی 1000 52.0 1 / 8 01:01.790 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/08
امیر جعفرپور عید محمد غراوی 1000 52.0 4 / 9 01:02.820 -
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/31
امیر جعفرپور عید محمد غراوی 1000 52.0 1 / 6 01:03.250 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1393/07/11
امیر جعفرپور بی نام 1400 52.0 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1393/07/04
امیر جعفرپور بی نام 1400 52.0 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1393/06/27
امیر جعفرپور عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 6 / 7 01:06.130 -
هفته اول تابستانه - تهران
1393/06/14
امیر جعفرپور جواد آچاک 1000 52.0 1 / 5 01:06.100 -
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/08
ابوالفضل یوسفی بی نام 1000 52.0 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/02
ابوالفضل یوسفی حسین رجال 1000 52.0 7 / 8 01:09.870 -