سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
محمد رضا سارلی و ایلیا چرکزی ناصر حاجی زاده کمال دالی جه عطا 1000 54 1 00:59.450
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
محمد رضا سارلی و ایلیا چرکزی ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 54 2 00:58.800
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
سردار و سولماز آزمون ناصر حاجی زاده آرمین آق آتابای 1200 53 2 01:10.580
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
مهدی طارمی و سردار آزمون ناصر حاجی زاده نورمحمد بهادر 1200 55 5 01:11.970
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
مهدی طارمی و مرتضی پور علی گنجی ناصر حاجی زاده 1000 52
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
فرهاد قائمی و میثم گودرزی امیر جعفرپور علیمحمد غراوی 1000 55 4
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
فرهاد قائمی و میثم گودرزی امیر جعفرپور کمال دالی جه عطا 1400 0 4 01:32.240
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
فرهاد قائمی و میثم گودرزی امیر جعفرپور بنیامین جرجانی 1000 53 1 01:01.690
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
فرهاد قائمی و میثم گودرزی امیر جعفرپور ابوطالب چاریزاده 1400 74 7 01:34.820
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
میثم گودرزی و سردار آزمون امیر جعفرپور بنیامین جرجانی 1000 53 4 01:01.130
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
میثم گودرزی و سردار آزمون امیر جعفرپور بنیامین جرجانی 1000 56 2 01:01.810
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
میثم گودرزی امیر جعفرپور کمال دالی جه عطا 1700 52 2 01:48.150
هفته نهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/24
میثم گودرزی و سردار آزمون امیر جعفرپور بنیامین جرجانی 1550 52 2 01:37.790
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
میثم گودرزی و سردار آزمون امیر جعفرپور بنیامین جرجانی 1200 52 1 01:10.590
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
میثم گودرزی و سردار آزمون امیر جعفرپور ابوطالب چاریزاده 1600 52 1 01:41.960
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/11
میثم گودرزی امیر جعفرپور 1000 52
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/15
میثم گودرزی امیر جعفرپور عید محمد غراوی 1000 52 1 01:01.790
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/08
میثم گودرزی امیر جعفرپور عید محمد غراوی 1000 52 4 01:02.820
هفته سیزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/31
میثم گودرزی امیر جعفرپور عید محمد غراوی 1000 52 1 01:03.250
هفته هفتم تابستانه - تهران
1393/07/11
میثم گودرزی امیر جعفرپور 1400 52
هفته پنجم تابستانه - تهران
1393/07/04
سامان گودرزی امیر جعفرپور 1400 52
هفته سوم تابستانه - تهران
1393/06/27
سامان گودرزی امیر جعفرپور عبدالرحیم آرامیده 1000 52 6 01:06.130
هفته اول تابستانه - تهران
1393/06/14
سامان گودرزی امیر جعفرپور جواد آچاک 1000 52 1 01:06.100
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/08
میثم گودرزی ابوالفضل یوسفی 1000 52
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/02
میثم گودرزی ابوالفضل یوسفی حسین رجال 1000 52 7 01:09.870