سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
محسن نیلی فرهاد جرجانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 10 01:00.82 109.0 103.0
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
محسن نیلی فرهاد جرجانی ستار مهرانی 1400 متر 7 01:36.16
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
محسن نیلی فرهاد جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 متر 52 5 01:03.25
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
محسن نیلی عبدالرسول روشنی عبدالاسحاق کم 1400 70 8 1:34.87
هفته نهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/24
محسن نیلی جمشید روشنی کمال دالی جه عطا 1550 53 6 1:38.07
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
محسن نیلی جمشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 0:59.43
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
محسن نیلی جمشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 52 4 1:11.87
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1394/03/22
محسن نیلی حاجی محمد نوایی 1700 52
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/11
محسن نیلی حاجی محمد نوایی عبدالاسحاق کم 1200 56 1 1:13.62
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/27
محسن نیلی حاجی محمد نوایی عبدالاسحاق کم 1000 54 2 1:00.899
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/03
محسن نیلی هورس ایران عبدالاسحاق کم 1000 54 1 1:01.92
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/14
سردار آزمون هورس ایران جواد آچاک 1000 52 2 1:02.585
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/07
سردار آزمون هورس ایران جواد آچاک 1000 52 1 1:03.55
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/22
سردار آزمون هورس ایران کمال دالی جه عطا 1000 52 1