فینیش لاین 6 ساله نریان
المرام
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 103
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 103
ریتینگ مسافت : 103
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 5 7 50.00% 262,500,000
تهران 3 0 0 0.00% 0
مجموع 13 5 7 38.46% 262,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
فرهاد جرجانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 10 / 10 01:00.820 -
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
فرهاد جرجانی ستار مهرانی 1400 0.0 7 / 8 01:36.160 -
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
فرهاد جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 5 / 7 01:03.250 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
عبدالرسول روشنی عبدالاسحاق کم 1400 70.0 8 / 10 01:34.870 -
هفته نهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/24
جمشید روشنی کمال دالی جه عطا 1550 53.0 6 / 9 01:38.070 -
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
جمشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 7 00:59.430 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
جمشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 52.0 4 / 11 01:11.870 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1394/03/22
حاجی محمد نوایی بی نام 1700 52.0 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/11
حاجی محمد نوایی عبدالاسحاق کم 1200 56.0 1 / 5 01:13.620 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/27
حاجی محمد نوایی عبدالاسحاق کم 1000 54.0 2 / 6 01:00.899 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/03
کورش بابازاده عبدالاسحاق کم 1000 54.0 1 / 5 01:01.920 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/14
کورش بابازاده جواد آچاک 1000 52.0 2 / 6 01:02.585 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/07
کورش بابازاده جواد آچاک 1000 52.0 1 / 9 01:03.550 -
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1393/03/22
کورش بابازاده کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 5 -