اکشن رز 13 ساله مادیان
آریون
اکشن فایر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 4 25.00% 30,250,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 1 4 20.00% 30,250,000