سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
فخرالدین پقه قربان محمد قولرعطا 1000 54 75.0 66.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
مهندس عبدالحی قریشی قربان محمد قولرعطا ستار مهرانی 1200 54 75.0 66.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
مهندس عبدالحی قریشی قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1550 54
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
حاجی رحیم میرابی رسول صداقت امیر مختومی 1600 52 2 01:43.70 75.0 75.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
حاجی رحیم میرابی رسول صداقت 1000 52
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حاجی رحیم میرابی رسول صداقت پیمان قلرعطا 1200 52 6 01:14.38
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
حاجی رحیم میرابی رسول صداقت آرمین آق آتابای 1000 55 3 01:04.82
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
حاجی رحیم میرابی رسول صداقت امیر مختومی 1000 55 4 01:03.97
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
حاجی رحیم میرابی رسول صداقت مهرداد خوجملی 1550 55
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
حاجی رحیم میرابی رسول صداقت مهرداد خوجملی 1550 55 6 01:40.45
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
حاجی رحیم میرابی رسول صداقت عبدالرحیم آرامیده 1000 55
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
حاجی رحیم میرابی رسول صداقت عید محمد غراوی 1000 55 6 01:01.92
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
حاجی رحیم میرابی ارازگلدی اونق پیمان قلرعطا 1000 53 7 1:01.11
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
حاجی رحیم میرابی اراز زارعی کسلخه متین جرجانی 1700 54 4 1:52.64
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
حاجی رحیم میرابی اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 4 1:03.05
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
حاجی رحیم میرابی اراز زارعی کسلخه آرمین آق آتابای 1550 55 9 1:44.06
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
حاجی رحیم میرابی اراز زارعی کسلخه 1000 55
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
حاجی رحیم میرابی اراز زارعی کسلخه آرمین آق آتابای 1000 54 3 1:02.30
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
حاجی رحیم میرابی اراز زارعی کسلخه 1550 54
هفته چهارم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/09
حاجی رحیم میرابی اراز زارعی کسلخه امان محمد قلرعطا 1000 53 6 1:03.38
هفته اول - گنبد کاووس بهاره -
1395/01/27
کیوان مختوم اراز زارعی کسلخه 1000 53 3 1:02.71
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
کیوان مختوم بهمن اونق جواد آچاک 1000 53 7 1:04.08
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/08
حاجی رحیم میرابی بهمن اونق ستار مهرانی 1000 52 3 1:05.80
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/23
حاجی رحیم میرابی شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 52 5 1:01.90
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/01
حاجی رحیم میرابی عبدالمجید کم 1000 52
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/10
حاجی رحیم میرابی عبدالمجید کم یعقوب توسلی 1200 53 2 1:17.03
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/27
حاجی رحیم میرابی عبدالمجید کم یعقوب توسلی 1000 52 2 1:04.54
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1393/06/07
حاجی رحیم میرابی قربان محمد اودک 1000 52 7 1:06.13