آی هان 6 ساله نریان
مای جوی
الگانس
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 65
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 70
ریتینگ مسافت : 75
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 0 6 0.00% 109,500,000
بندرترکمن 7 0 1 0.00% 10,500,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 19 0 7 0.00% 120,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
قربان محمد قولرعطا 1000 54.0 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
قربان محمد قولرعطا ستار مهرانی 1200 54.0 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1550 54.0 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
رسول صداقت امیر مختومی 1600 52.0 2 / 7 01:43.700 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
رسول صداقت 1000 52.0 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
رسول صداقت پیمان قلرعطا 1200 52.0 6 / 7 01:14.380 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
رسول صداقت آرمین آق آتابای 1000 55.0 3 / 11 01:04.820 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
رسول صداقت امیر مختومی 1000 55.0 4 / 12 01:03.970 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
رسول صداقت مهرداد خوجملی 1550 55.0 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
رسول صداقت مهرداد خوجملی 1550 55.0 6 / 10 01:40.450 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
رسول صداقت عبدالرحیم آرامیده 1000 55.0 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
رسول صداقت عید محمد غراوی 1000 55.0 6 / 7 01:01.920 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
ارازگلدی اونق پیمان قلرعطا 1000 53.0 7 / 9 01:01.110 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
اراز زارعی کسلخه متین جرجانی 1700 54.0 4 / 10 01:52.640 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 0.0 4 / 11 01:03.050 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
اراز زارعی کسلخه آرمین آق آتابای 1550 55.0 9 / 11 01:44.060 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
اراز زارعی کسلخه بی نام 1000 55.0 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
اراز زارعی کسلخه آرمین آق آتابای 1000 54.0 3 / 11 01:02.300 -
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
اراز زارعی کسلخه بی نام 1550 54.0 -
هفته چهارم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/09
اراز زارعی کسلخه امان محمد قلرعطا 1000 53.0 6 / 10 01:03.380 -
هفته اول - گنبد کاووس بهاره -
1395/01/27
اراز زارعی کسلخه بی نام 1000 53.0 3 / 10 01:02.710 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
بهمن اونق جواد آچاک 1000 53.0 7 / 9 01:04.080 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/08
بهمن اونق ستار مهرانی 1000 52.0 3 / 12 01:05.800 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/23
شهرام خوجملی محمد خوجملی 1000 52.0 5 / 8 01:01.900 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/01
عبدالمجید کم بی نام 1000 52.0 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/10
عبدالمجید کم یعقوب توسلی 1200 53.0 2 / 11 01:17.030 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/27
عبدالمجید کم یعقوب توسلی 1000 52.0 2 / 9 01:04.540 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1393/06/07
قربان محمد اودک بی نام 1000 52.0 7 / 10 01:06.130 -