کومانچی 6 ساله مادیان
زیبال
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 115
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 117
ریتینگ مسافت : 120
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 23 6 17 26.09% 707,750,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 5 1 3 20.00% 57,000,000
مجموع 29 7 20 24.14% 764,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ناز محمد قره داشلی بنیامین جرجانی 1200 54.0 6 / 7 (11.0) 01:11.800 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
ناز محمد قره داشلی ستار مهرانی 1000 54.0 3 / 4 (9.5) 01:00.570 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ناز محمد قره داشلی ستار مهرانی 1600 54.0 2 / 7 01:39.910 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 1600 52.0 2 / 7 01:39.520 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
نصرت ا... خوجملی ابوطالب چاریزاده 1200 54.0 6 / 9 01:13.390 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
نصرت ا... خوجملی نورمحمد بهادر 1200 55.0 5 / 9 01:13.730 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1000 54.0 2 / 6 01:02.040 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
علی خوجملی عبدالرحیم آرامیده 1000 55.0 6 / 6 01:00.710 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
ناز محمد قره داشلی ستار مهرانی 1700 54.0 3 / 8 01:50.640 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
ناز محمد قره داشلی بی نام 1550 0.0 -
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1200 54.0 6 / 7 01:13.590 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 0.0 6 / 9 01:00.620 -
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
ناز محمد قره داشلی بنیامین جرجانی 1600 54.0 2 / 8 01:41.000 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
ناز محمد قره داشلی بنیامین جرجانی 1550 52.0 1 / 6 01:37.210 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1200 56.0 2 / 6 01:11.410 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1000 55.0 3 / 5 01:01.160 -
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 50.0 1 / 7 01:39.060 -
هفته نهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/24
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 50.0 3 / 6 01:01.130 -
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/15
آنه محمد خوجملی امین محمدی 1200 50.0 4 / 7 01:11.930 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/24
آنه محمد خوجملی ستار مهرانی 1000 56.0 3 / 7 01:00.430 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/04
آنه محمد خوجملی ستار مهرانی 1700 52.0 1 / 8 01:46.380 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/13
آنه محمد خوجملی کمال دالی جه عطا 1550 54.0 1 / 9 01:38.760 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/28
آنه محمد خوجملی پیمان قلرعطا 1200 52.0 2 / 12 01:12.830 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
آنه محمد خوجملی پیمان قلرعطا 1000 52.0 1 / 11 01:04.680 -
هفته سوم - آق قلا پاییزه -
1394/07/17
آنه محمد خوجملی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 11 01:02.900 -
هفته دوم - آق قلا پاییزه -
1394/06/27
آنه محمد خوجملی جواد آچاک 1000 51.0 3 / 10 01:01.950 -
هفته اول - آق قلا پاییزه -
1394/06/20
آنه محمد خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 3 / 12 01:02.460 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/07
آنه محمد خوجملی پیمان قلرعطا 1000 50.0 1 / 10 01:05.450 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/01
آنه محمد خوجملی بی نام 1000 50.0 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/16
آنه محمد خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 5 / 11 01:06.620 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/05
آنه محمد خوجملی بی نام 1000 50.0 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/27
آنه محمد خوجملی بی نام 1000 50.0 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/21
آنه محمد خوجملی بنیامین جرجانی 1000 50.0 5 / 11 01:06.300 -
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1393/08/02
غفور خوجملی بی نام 1000 50.0 -