سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی بنیامین جرجانی 1200 54 6 01:11.800 11.0
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
متین پوری ناز محمد قره داشلی ستار مهرانی 1000 54 3 01:00.570 9.5
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
متین پوری ناز محمد قره داشلی ستار مهرانی 1600 54 2 01:39.910
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 1600 52 2 01:39.520
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی ابوطالب چاریزاده 1200 54 6 01:13.390
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی نورمحمد بهادر 1200 55 5 01:13.730
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1000 54 2 01:02.040
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
حاج قربان میرزاعلی علی خوجملی عبدالرحیم آرامیده 1000 55 6 01:00.710
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی ستار مهرانی 1700 54 3 01:50.640
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی 1550 0
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
عظیم میرزاعلی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1200 54 6 01:13.590
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 0 6 01:00.620
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی بنیامین جرجانی 1600 54 2 01:41.000
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی بنیامین جرجانی 1550 52 1 01:37.210
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1200 56 2 01:11.410
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1000 55 3 01:01.160
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
حاج قربان میرزاعلی مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 50 1 01:39.060
هفته نهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/24
عبدالجبارمیرزاعلی وپیروز یلمه مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 50 3 01:01.130
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/15
عبدالجبارمیرزاعلی وپیروز یلمه آنه محمد خوجملی امین محمدی 1200 50 4 01:11.930
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/24
پیروز یلمه آنه محمد خوجملی ستار مهرانی 1000 56 3 01:00.430
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/04
حاج قربان میرزاعلی آنه محمد خوجملی ستار مهرانی 1700 52 1 01:46.380
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/13
حاج قربان میرزاعلی آنه محمد خوجملی کمال دالی جه عطا 1550 54 1 01:38.760
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/28
حاج قربان میرزاعلی آنه محمد خوجملی پیمان قلرعطا 1200 52 2 01:12.830
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
حاج قربان میرزاعلی آنه محمد خوجملی پیمان قلرعطا 1000 52 1 01:04.680
هفته سوم - آق قلا پاییزه -
1394/07/17
حاج قربان میرزاعلی آنه محمد خوجملی ستار مهرانی 1000 0 1 01:02.900
هفته دوم - آق قلا پاییزه -
1394/06/27
حاج قربان میرزاعلی آنه محمد خوجملی جواد آچاک 1000 51 3 01:01.950
هفته اول - آق قلا پاییزه -
1394/06/20
حاج قربان میرزاعلی آنه محمد خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 50 3 01:02.460
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/07
رسول و امیر حوریه میرزاعلی آنه محمد خوجملی پیمان قلرعطا 1000 50 1 01:05.450
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/01
عظیم میرزاعلی آنه محمد خوجملی 1000 50
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/16
عظیم میرزاعلی آنه محمد خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 50 5 01:06.620
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/05
عظیم میرزاعلی آنه محمد خوجملی 1000 50
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/27
عظیم میرزاعلی آنه محمد خوجملی 1000 50
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/21
عظیم میرزاعلی آنه محمد خوجملی بنیامین جرجانی 1000 50 5 01:06.300
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1393/08/02
عظیم میرزاعلی غفور خوجملی 1000 50