سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
متین پوری ناز محمد قره داشلی ستار مهرانی 1600 54 2 01:39.91 118.0 119.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 1600 52 2 01:39.52 117.0 121.0
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی ابوطالب چاریزاده 1200 54 6 01:13.39
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی نورمحمد بهادر 1200 55 5 01:13.73
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
حاج قربان میرزاعلی نصرت ا... خوجملی محمد خوجملی 1000 54 2 01:02.04
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
حاج قربان میرزاعلی علی خوجملی عبدالرحیم آرامیده 1000 55 6 1:00.71
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی ستار مهرانی 1700 54 3 1:50.64
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی 1550
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
عظیم میرزاعلی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1200 54 6 1:13.59
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 6 1:00.62
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی بنیامین جرجانی 1600 54 2 1:41.00
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی بنیامین جرجانی 1550 52 1  01:37.21
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1200 56 2 1:11.41
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
حاج قربان میرزاعلی ناز محمد قره داشلی قربان محمد اودک 1000 55 3  1:01.16
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
حاج قربان میرزاعلی مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 50 1 1:39.06
هفته نهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/24
عبدالجبارمیرزاعلی وپیروز یلمه مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 50 3 1:01.13
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/15
عبدالجبارمیرزاعلی وپیروز یلمه آنه محمد خوجملی امین محمدی 1200 50 4 1:11.93
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/24
پیروز یلمه آنه محمد خوجملی ستار مهرانی 1000 56 3 1:00.43
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/04
حاج قربان میرزاعلی آنه محمد خوجملی ستار مهرانی 1700 52 1 1:46.38
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/13
حاج قربان میرزاعلی آنه محمد خوجملی کمال دالی جه عطا 1550 54 1 1:38.76
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/28
حاج قربان میرزاعلی آنه محمد خوجملی پیمان قلرعطا 1200 52 2 1:12.83
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
حاج قربان میرزاعلی آنه محمد خوجملی پیمان قلرعطا 1000 52 1 1:04.68
هفته سوم - آق قلا پاییزه -
1394/07/17
حاج قربان میرزاعلی آنه محمد خوجملی ستار مهرانی 1000 1 1:02.90
هفته دوم - آق قلا پاییزه -
1394/06/27
حاج قربان میرزاعلی آنه محمد خوجملی جواد آچاک 1000 51 3 1:01.95
هفته اول - آق قلا پاییزه -
1394/06/20
حاج قربان میرزاعلی آنه محمد خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 50 3 1:02.46
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/07
رسول و امیر حوریه میرزاعلی آنه محمد خوجملی پیمان قلرعطا 1000 50 1 1:05.45
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/01
عظیم میرزاعلی آنه محمد خوجملی 1000 50
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/16
عظیم میرزاعلی آنه محمد خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 50 5 1:06.62
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/10/05
عظیم میرزاعلی آنه محمد خوجملی 1000 50
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/27
عظیم میرزاعلی آنه محمد خوجملی 1000 50
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/09/21
عظیم میرزاعلی آنه محمد خوجملی بنیامین جرجانی 1000 50 5 1:06.30
هفته دوم پاییزه - آق قلا
1393/08/02
عظیم میرزاعلی غفور خوجملی 1000 50