تاج محل 13 ساله مادیان
آگوگ
ماه محل
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 3 6 50.00% 66,250,000
تهران 3 2 3 66.67% 32,550,000
مجموع 9 5 9 55.56% 98,800,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
هندیکاپ باشگاه سوارکاری عقیق کمال جمشیدی امین محمدی 2200 52.0 2 / 8 02:23.410 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
از 46 تا 54 باشگاه سوارکاری عقیق کمال جمشیدی احمد پقه 1000 0.0 1 / 6 01:01.830 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
از 38 تا 58 باشگاه سوارکاری عقیق کمال جمشیدی 1000 0.0 -
هفته چهارم پاییزه - تهران
1388/07/10
از 20 تا 54 آرین رهبری کمال جمشیدی 1400 58.0 1 / 5 -
هفته اول پاییزه - تهران
1388/06/13
از 0 تا 54 آرین رهبری کمال جمشیدی 1000 57.0 1 / 4 01:04.480 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
از 20 تا 54 آرین رهبری فیض الله رجال فیض الله رجال 1000 0.0 2 / 10 01:00.200 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
دوخون آرین رهبری فیض الله رجال یاسر جرجانی 1550 0.0 2 / 7 01:38.400 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
از 10 تا 58 آرین رهبری کمال جمشیدی فیض الله رجال 1550 0.0 1 / 9 01:43.120 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
از 0 تا 54 آرین رهبری کمال جمشیدی فیض الله رجال 1000 0.0 1 / 9 01:03.540 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
از 0 تا 54 آرین رهبری کمال جمشیدی 1000 0.0 -
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1387/08/03
از 8 تا 54 آرین رهبری کمال جمشیدی فیض الله رجال 1000 0.0 3 / 6 01:05.410 -