صفاهورس 6 ساله نریان
تیشتر
گل طوفان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 1 0.00% 15,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 9 0 1 0.00% 15,000,000