صفاهورس 7 ساله نریان
تیشتر
گل طوفان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 1 0.00% 15,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 9 0 1 0.00% 15,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
2امتیاز پیرمحمد قلی پور پیرمحمد قلی پور متین جرجانی 1200 52.0 8 / 8 01:20.080 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
نبرده پیرمحمد قلی پور پیرمحمد قلی پور متین جرجانی 1000 52.0 3 / 11 01:05.980 -
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
2 امتیاز امیر محمد مصطفائی پور پیرمحمد قلی پور 1200 52.0 6 / 9 01:17.760 -
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
از 0 تا 16 پیرمحمد قلی پور پیرمحمد قلی پور آق اویلی بشگرد 1700 52.0 11 / 11 02:01.450 -
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
مبتدی و نبرده پیرمحمد قلی پور پیرمحمد قلی پور نورمحمد بهادر 1000 52.0 7 / 9 01:06.290 -
هفته اول - گنبد کاووس بهاره -
1395/01/27
مبتدی و نبرده پیرمحمد قلی پور پیرمحمد قلی پور مهرداد خوجملی 1000 52.0 7 / 11 01:07.790 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/30
مبتدی و نبرده پیرمحمد قلی پور پیرمحمد قلی پور یوسف دهش 1000 52.0 12 / 12 01:09.200 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/16
مبتدی ونبرده پیرمحمد قلی پور پیرمحمد قلی پور یوسف دهش 1000 52.0 10 / 11 01:10.380 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/02
مبتدی و نبرده پیرمحمد قلی پور پیرمحمد قلی پور محمد خوجملی 1000 52.0 7 / 8 01:11.560 -