نارین 13 ساله مادیان
آگوگ
شرمینه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 2 7 16.67% 64,250,000
تهران 1 0 1 0.00% 3,000,000
مجموع 13 2 8 15.38% 67,250,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
از 8 تا 46 خسرو دریانی مجید ایری امین محمدی 1550 0.0 6 / 8 01:43.300 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 8 تا 46 خسرو دریانی مجید ایری یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 7 01:00.090 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 1550 50.0 2 / 8 01:44.150 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
از 12 تا 36 خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 1500 0.0 1 / 5 01:41.440 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 1600 50.0 3 / 6 01:44.990 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 1000 54.0 2 / 8 01:00.320 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
از 8 تا 60 خسرو دریانی مجید خوجملی اسماعیل مهرانی 1000 0.0 7 / 10 01:01.830 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
از 8 تا 52 خسرو دریانی مجید خوجملی طاهر ایگدری 1000 0.0 10 / 10 01:02.190 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
از 12 تا 52 خسرو دریانی مجید خوجملی ستار مهرانی 1550 0.0 5 / 7 01:45.490 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
از 8 تا 52 خسرو دریانی مجید خوجملی آق اویلی بشگرد 1000 0.0 2 / 7 01:00.890 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
از 0 تا 36 خسرو دریانی مجید خوجملی اسماعیل کوچکی 1000 0.0 1 / 10 01:02.650 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/24
از 0 تا 36 خسرو دریانی مجید خوجملی اسماعیل کوچکی 1000 0.0 5 / 9 01:02.440 -
هفته پنجم پاییزه - تهران
1387/07/19
از 0 تا 74 خسرو دریانی مجید خوجملی اسماعیل کوچکی 1000 0.0 3 / 7 01:03.670 -