سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
یاسر آقچه لی جلال ایری مبین قلرعطا 1000 51 7 01:06.00 46.0 44.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
محمد پارسا ایری و یاسر آقچلی جلال ایری نورمحمد بهادر 1000 51 8 01:05.93 52.0 33.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
احمد آقچلی و عبدی حاجی کوچکی جلال ایری نورمحمد بهادر 1000 50 8 01:10.29
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
ابراهیم نظری محمد نظری علی رجال 1200 51 11 01:25.29
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
ابراهیم نظری محمد نظری عبدالرحیم آرامیده 1000 50 8 01:13.64
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
سید قلی و عثمان نظری محمد نظری رامین قهرمان 1000 51 5 01:04.79
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
سید قلی و عثمان نظری محمد نظری یعقوب توسلی 1000 51 8 01:05.97
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
عبدالباسط و شهرام سرورلی احمد خوجملی امان محمد قلرعطا 1000 50 11 1:08.51
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/08
امد پاسبان بهمن حاجی زاده 1000 51 5 1:06.08
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
ابراهیم نظری عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1000 50 9 1:07.36
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
ابراهیم نظری عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1200 51 4  
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/15
امید نظری وآصف خوجملی احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50 7 1:06.73
هفته اول - آق قلا پاییزه -
1394/06/20
ابراهیم نظری مسعود خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50 7 1:04.77
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1394/06/06
عثمان نظری محمد نظری مهرداد خوجملی 1550 50 9 1:44.33
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/30
عثمان نظری محمد نظری مهرداد خوجملی 1000 50 3 1:04.85
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1394/05/02
عثمان نظری مسعود خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50 5 1:05.33
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/07
قادیر نظری احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50 6 1:08.83
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/10
ابراهیم نظری احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50 8 1:07.64
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/24
دانیال واحسان نورمحمدی وسیدقلی نظری فرهاد اورگلی احسان جرجانی 1000 50 10 1:09.61
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1393/11/16
دانیال واحسان نورمحمدی وسیدقلی نظری رحمان اورگلی رضا فهیمی 1000 50 11 1:12.66