سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مرحوم عطا پناه احمد قلی قربانی نادر صالح پور 1000 52 5 01:00.02 107.0 102.0
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
عطا پناه احمد قلی قربانی آق اویلی بشگرد 1200 53 4 01:12.58
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
حاجی داده قره ئی احمد قلی قربانی نادر صالح پور 1200 52 2 01:12.98
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
حاجی دده قره ئی احمد قلی قربانی پیمان قلرعطا 1000 52 7 01:02.61
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی امین محمدی 1000 57 2 01:00.60
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی امین محمدی 1000 متر 1 01:01.04
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی عید محمد غراوی 1000 52 3 1:00.78
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی 1000
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 2 1:01.18
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی بنیامین جرجانی 1550 6 1:42.23
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی بنیامین جرجانی 1000 1 01:02.20
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی بنیامین جرجانی 1200 53 1  01:12.86
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی بنیامین جرجانی 1000 55 2  1:15.88
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
رضا و محمدامین قره ئی احمد قلی قربانی امان محمد قلرعطا 1000 4 1:04.05
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/08
محمد امین قره ئی ابراهیم قلرعطا 1000 55
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/23
محمد امین قره ئی ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1000 54 3 1:00.62
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/16
محمد امین قره ئی ابراهیم قلرعطا عید محمد غراوی 1000 52 2 1:01.02
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1394/01/21
حاجی دادا قره ئی ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1000 52 1 1:02.84