ایرامینم 6 ساله نریان
ایرامینم
آلینا1
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 2 0.00% 25,500,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 1 0.00% 8,750,000
مجموع 11 0 3 0.00% 34,250,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
از 8 تا 30 بابا ایشان سید محمدرضا تاتاری احمد پقه 1600 52.0 8 / 11 01:48.040 -
هفته سی و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/29
از 8 تا 46 منوچهر قزل محمدرضا تاتاری محمد خوجملی 1700 52.0 7 / 11 01:53.280 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/09
از 8 تا 38 مهندس جلال ایری محمدرضا تاتاری 1550 52.0 7 / 7 01:44.040 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
از 2 تا 30 اتک حاجی باغبانی محمدرضا تاتاری قربان محمد اودک 1550 53.0 2 / 11 01:43.170 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
از 2 تا 30 خانم نازیلا کتوکی محمدرضا تاتاری قربان محمد اودک 1550 52.0 3 / 12 01:42.330 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/10
از 2 تا 68 رامین قزل محمدرضا تاتاری محمد خوجملی 1000 52.0 6 / 10 01:03.640 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
از 2 تا 32 رامین قزل محمدرضا تاتاری احمد پقه 1000 52.0 6 / 10 01:03.830 -
هفته قهرمانی - آق قلا پاییزه -
1394/07/24
نبرده عبدالحمید گلی نیا محمدرضا تاتاری احمد پقه 1000 52.0 3 / 11 01:04.320 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/23
نبرده محمدصفا و شهاب کلته بهمن اونق رامین آق آتابای 1000 52.0 7 / 11 01:05.060 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1394/05/02
نبرده آنه گلدی اونق بهمن اونق رامین آق آتابای 1000 52.0 7 / 11 01:05.660 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/21
مبتدی عبدالمتین قزل بهمن اونق آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 / 10 01:09.650 -