سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
بابا ایشان سید محمدرضا تاتاری احمد پقه 1600 52 8 1:48.04
هفته سی و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/29
منوچهر قزل محمدرضا تاتاری محمد خوجملی 1700 52 7 1:53.28
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/09
مهندس جلال ایری محمدرضا تاتاری 1550 52 7 1:44.04
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
اتک حاجی باغبانی محمدرضا تاتاری قربان محمد اودک 1550 53 2 1:43.17
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
خانم نازیلا کتوکی محمدرضا تاتاری قربان محمد اودک 1550 52 3 1:42.33
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/10
رامین قزل محمدرضا تاتاری محمد خوجملی 1000 52 6 1:03.64
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
رامین قزل محمدرضا تاتاری احمد پقه 1000 52 6 1:03.83
هفته قهرمانی - آق قلا پاییزه -
1394/07/24
عبدالحمید گلی نیا محمدرضا تاتاری احمد پقه 1000 52 3 1:04.32
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/23
محمدصفا و شهاب کلته بهمن اونق رامین آق آتابای 1000 52 7 1:05.06
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1394/05/02
آنه گلدی اونق بهمن اونق رامین آق آتابای 1000 52 7 1:05.66
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/21
عبدالمتین قزل بهمن اونق آرمین آق آتابای 1000 52 5 1:09.65