سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
بابا ایشان سید محمدرضا تاتاری احمد پقه 1600 52 8 01:48.040
هفته سی و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/29
منوچهر قزل محمدرضا تاتاری محمد خوجملی 1700 52 7 01:53.280
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/09
مهندس جلال ایری محمدرضا تاتاری 1550 52 7 01:44.040
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
اتک حاجی باغبانی محمدرضا تاتاری قربان محمد اودک 1550 53 2 01:43.170
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
خانم نازیلا کتوکی محمدرضا تاتاری قربان محمد اودک 1550 52 3 01:42.330
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/10
رامین قزل محمدرضا تاتاری محمد خوجملی 1000 52 6 01:03.640
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
رامین قزل محمدرضا تاتاری احمد پقه 1000 52 6 01:03.830
هفته قهرمانی - آق قلا پاییزه -
1394/07/24
عبدالحمید گلی نیا محمدرضا تاتاری احمد پقه 1000 52 3 01:04.320
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/23
محمدصفا و شهاب کلته بهمن اونق رامین آق آتابای 1000 52 7 01:05.060
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1394/05/02
آنه گلدی اونق بهمن اونق رامین آق آتابای 1000 52 7 01:05.660
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/21
عبدالمتین قزل بهمن اونق آرمین آق آتابای 1000 52 5 01:09.650