سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
محمد حسین و مصطفی لک نوری قورچایی یاسر جرجانی 1000 55 3 01:03.600
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
محمد حسین و محسن لک نوری قورچایی آق اویلی بشگرد 1550 54 3 01:44.260
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه آق اویلی بشگرد 1000 0 5 01:04.190
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه احمد پقه 1200 54 6 01:16.830
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه محمد خوجملی 1000 0 6 01:05.530
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه محمد خوجملی 1000 53 3 01:03.710
هفته سوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/03
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه 1000 52
هفته اول - گنبد کاووس بهاره -
1395/01/27
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه آرمین آق آتابای 1000 53 5 01:03.290
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/15
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه 1200 52
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/08
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه 1550 52 4 01:42.730
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/01
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه نورمحمد بهادر 1000 52 3 01:03.930
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
بهمن حسن قاسمی اسحاق یلمه پیمان قلرعطا 1000 52 9 01:05.210
هفته سوم - آق قلا پاییزه -
1394/07/17
بهمن حسن قاسمی اسحاق یلمه محمد خوجملی 1000 0 7 01:06.530
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/04
حاج نوریقدی حسن قاسمی اسحاق یلمه قربان محمد اودک 1000 52 6 01:09.490