تراول 5 ساله نریان
بوکیتو
سورینا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 57
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 57
ریتینگ مسافت : 57
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 0 3 0.00% 41,500,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 9,250,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 12 0 4 0.00% 50,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
نوری قورچایی یاسر جرجانی 1000 55.0 3 / 6 01:03.600 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
نوری قورچایی آق اویلی بشگرد 1550 54.0 3 / 6 01:44.260 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
اسحاق یلمه آق اویلی بشگرد 1000 0.0 5 / 7 01:04.190 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
اسحاق یلمه احمد پقه 1200 54.0 6 / 7 01:16.830 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
اسحاق یلمه محمد خوجملی 1000 0.0 6 / 9 01:05.530 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
اسحاق یلمه محمد خوجملی 1000 53.0 3 / 5 01:03.710 -
هفته سوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/03
اسحاق یلمه بی نام 1000 52.0 -
هفته اول - گنبد کاووس بهاره -
1395/01/27
اسحاق یلمه آرمین آق آتابای 1000 53.0 5 / 8 01:03.290 -
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/15
اسحاق یلمه بی نام 1200 52.0 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/08
اسحاق یلمه بی نام 1550 52.0 4 / 6 01:42.730 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/01
اسحاق یلمه نورمحمد بهادر 1000 52.0 3 / 6 01:03.930 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
اسحاق یلمه پیمان قلرعطا 1000 52.0 9 / 11 01:05.210 -
هفته سوم - آق قلا پاییزه -
1394/07/17
اسحاق یلمه محمد خوجملی 1000 0.0 7 / 9 01:06.530 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/04
اسحاق یلمه قربان محمد اودک 1000 52.0 6 / 6 01:09.490 -