سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
محمد حسین و مصطفی لک نوری قورچایی یاسر جرجانی 1000 55 3 01:03.60 62.0 59.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
محمد حسین و محسن لک نوری قورچایی آق اویلی بشگرد 1550 54 3 01:44.26 61.0 58.0
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه آق اویلی بشگرد 1000 5 01:04.19
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه احمد پقه 1200 54 6 1:16.83
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه محمد خوجملی 1000 6 1:05.53
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه محمد خوجملی 1000 53 3 1:03.71
هفته سوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/03
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه 1000 52
هفته اول - گنبد کاووس بهاره -
1395/01/27
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه آرمین آق آتابای 1000 53 5 1:03.29
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/15
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه 1200 52
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/08
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه 1550 52 4 1:42.73
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/01
شاپور حسن قاسمی اسحاق یلمه نورمحمد بهادر 1000 52 3 1:03.93
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
بهمن حسن قاسمی اسحاق یلمه پیمان قلرعطا 1000 52 9 1:05.21
هفته سوم - آق قلا پاییزه -
1394/07/17
بهمن حسن قاسمی اسحاق یلمه محمد خوجملی 1000 7 1:06.53
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/04
حاج نوریقدی حسن قاسمی اسحاق یلمه قربان محمد اودک 1000 52 6 1:09.49