سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
دکتر رزیتا امیری فر کمال قربانی ستار مهرانی 1700 56 1 01:50.140
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
دکتر رزیتا امیری فر کمال قربانی نورمحمد بهادر 1000 56
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
دکتر رزیتا امیری فر کمال قربانی ستار مهرانی 1700 55 2 01:46.730
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
دکتر رزیتا امیری فر رشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 52 8 01:00.560
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
حامد چاوش رشید روشنی 1550 54
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
محمدخان شهرکردی مجید صالح پور 1000 0 3 01:01.780
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
محمدخان شهرکردی مجید صالح پور ابوطالب چاریزاده 1000 53
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
محمدخان شهرکردی مجید صالح پور نادر صالح پور 1400 0 6 01:35.040
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
محمدخان شهرکردی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0 2 01:02.740
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50 1 01:00.110
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی پیمان قلرعطا 1200 0 8 01:12.780
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1550 0 2 01:38.810
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 0 6 01:02.640
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1550 57 2 01:39.720
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی مهران عطا 1200 52 4 01:12.580
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
علی واسعی رحیم بردی مهرانی مهران عطا 1700 53 4 01:51.900
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
علی واسعی رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1550 53 1 01:38.870
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
علی واسعی رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1000 52 3 01:01.690
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
علی واسعی اراز قربان اونق محمد خوجملی 1200 52 5 01:13.550
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/08
علی واسعی اراز قربان اونق 1550 53 2 01:41.660
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
علی واسعی اراز قربان اونق عبدالناصر قزل 1000 53
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
علی واسعی اراز قربان اونق یاسر جرجانی 1200 53 7 01:15.020
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/05
علی واسعی اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 53 4 01:02.940
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
علی واسعی اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 53 3 01:02.670
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
علی واسعی اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 52 8 01:08.520
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/01
علی واسعی اراز قربان اونق ابوطالب چاریزاده 1000 52 3 01:05.170
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/04
علی واسعی اراز قربان اونق 1000 52