سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
دکتر رزیتا امیری فر کمال قربانی ستار مهرانی 1700 55 2 01:46.73 92.0 90.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
دکتر رزیتا امیری فر رشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 52 8 01:00.56 111.0 105.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
حامد چاوش رشید روشنی 1550 54
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
محمدخان شهرکردی مجید صالح پور 1000 3 01:01.78
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
محمدخان شهرکردی مجید صالح پور ابوطالب چاریزاده 1000 53
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
محمدخان شهرکردی مجید صالح پور نادر صالح پور 1400 متر 6 01:35.04
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
محمدخان شهرکردی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 2  01:02.74
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50 1 1:00.11
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی پیمان قلرعطا 1200 8 1:12.78
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1550 2 1:38.81
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 6 01:02.64
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1550 57 2  1:39.72
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
محمدخان شهرکردی رحیم بردی مهرانی مهران عطا 1200 52 4 1:12.58
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
علی واسعی رحیم بردی مهرانی مهران عطا 1700 53 4 1:51.90
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
علی واسعی رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1550 53 1 1:38.87
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
علی واسعی رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1000 52 3 1:01.69
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
علی واسعی اراز قربان اونق محمد خوجملی 1200 52 5 1:13.55
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/08
علی واسعی اراز قربان اونق 1550 53 2 1:41.66
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
علی واسعی اراز قربان اونق عبدالناصر قزل 1000 53  
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
علی واسعی اراز قربان اونق یاسر جرجانی 1200 53 7 1:15.02
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/05
علی واسعی اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 53 4 1:02.94
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
علی واسعی اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 53 3 1:02.67
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
علی واسعی اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 52 8 1:08.52
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/01
علی واسعی اراز قربان اونق ابوطالب چاریزاده 1000 52 3 1:05.17
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/04
علی واسعی اراز قربان اونق 1000 52