آرس 5 ساله نریان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 100
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 100
ریتینگ مسافت : 100
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 22 3 10 13.64% 359,000,000
تهران 4 0 2 0.00% 58,500,000
مجموع 26 3 12 11.54% 417,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
جبارصالح پور آرمین آق آتابای 1000 50.5 8 / 8 (11.5) 01:00.298 100
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
کمال قربانی ستار مهرانی 1700 56.0 1 / 4 01:50.140 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
کمال قربانی نورمحمد بهادر 1000 56.0 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
کمال قربانی ستار مهرانی 1700 55.0 2 / 7 01:46.730 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
رشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 52.0 8 / 10 01:00.560 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
رشید روشنی 1550 54.0 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
مجید صالح پور 1000 0.0 3 / 6 01:01.780 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
مجید صالح پور ابوطالب چاریزاده 1000 53.0 -
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
مجید صالح پور نادر صالح پور 1400 0.0 6 / 8 01:35.040 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 2 / 7 01:02.740 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 1 / 5 01:00.110 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
رحیم بردی مهرانی پیمان قلرعطا 1200 0.0 8 / 9 01:12.780 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1550 0.0 2 / 7 01:38.810 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 6 / 6 01:02.640 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1550 57.0 2 / 8 01:39.720 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
رحیم بردی مهرانی مهران عطا 1200 52.0 4 / 8 01:12.580 -
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
رحیم بردی مهرانی مهران عطا 1700 53.0 4 / 4 01:51.900 -
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1550 53.0 1 / 4 01:38.870 -
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1000 52.0 3 / 8 01:01.690 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
اراز قربان اونق محمد خوجملی 1200 52.0 5 / 6 01:13.550 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/08
اراز قربان اونق بی نام 1550 53.0 2 / 6 01:41.660 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
اراز قربان اونق عبدالناصر قزل 1000 53.0 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
اراز قربان اونق یاسر جرجانی 1200 53.0 7 / 11 01:15.020 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/05
اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 53.0 4 / 10 01:02.940 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 53.0 3 / 7 01:02.670 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 52.0 8 / 8 01:08.520 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/01
اراز قربان اونق ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 3 / 5 01:05.170 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/04
اراز قربان اونق بی نام 1000 52.0 -