نوتریگا 13 ساله نریان
آگوگ
ران فاستر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 1 3 12.50% 23,200,000
مجموع 8 1 3 12.50% 23,200,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
از 12 تا 36 خسرو دریانی مجید ایری 1500 0.0 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/15
هندیکاپ داخلی خسرو دریانی مجید ایری 1000 55.0 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
هندیکاپ خسرو دریانی مجید ایری احمد پقه 1000 56.0 7 / 7 01:03.510 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
از 2 تا 24 خسرو دریانی مجید خوجملی طاهر ایگدری 1600 0.0 1 / 6 01:44.410 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
تروبرد خسرو دریانی مجید خوجملی طاهر ایگدری 1550 0.0 2 / 8 01:42.270 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
از 0 تا 36 خسرو دریانی مجید خوجملی اسماعیل کوچکی 1000 0.0 5 / 10 01:03.170 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
از 0 تا 60 خسرو دریانی مجید خوجملی اسماعیل کوچکی 1000 0.0 3 / 10 01:03.930 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
از 0 تا 40 خسرو دریانی مجید خوجملی اسماعیل کوچکی 1000 0.0 5 / 5 01:05.630 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
از 0 تا 40 خسرو دریانی مجید خوجملی اسماعیل کوچکی 1000 0.0 8 / 8 01:06.010 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/08
از 0 تا 36 خسرو دریانی مجید خوجملی محمد خوجملی 1000 0.0 7 / 10 01:05.780 -