ریوبندر 5 ساله نریان
القاسی
آرچر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 103
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 103
ریتینگ مسافت : 103
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 3 4 50.00% 157,000,000
آق قلا 2 1 2 50.00% 53,500,000
تهران 2 2 2 100.00% 196,000,000
مجموع 10 6 8 60.00% 406,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته ششم تهران
1397/06/30
رشید روشنی 1000 57.5 103
هفته پنجم تهران
1397/06/23
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 6 01:00.670 87
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
امیر جعفرپور ستار مهرانی 1000 58.0 8 / 9 01:01.860 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
امیر جعفرپور بی نام 1000 0.0 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
امیر جعفرپور یاسر جرجانی 1000 53.0 1 / 4 01:00.890 -
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
رشید ایری یاسر جرجانی 1000 52.0 2 / 8 01:00.720 -
هفته سوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/03
رشید ایری یاسر جرجانی 1000 54.0 1 / 10 01:00.690 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
رشید ایری یاسر جرجانی 1000 54.0 1 / 8 01:00.880 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
رشید ایری یاسر جرجانی 1000 54.0 1 / 11 01:01.270 -
هفته قهرمانی - آق قلا پاییزه -
1394/07/24
رشید ایری یاسر جرجانی 1000 52.0 2 / 6 01:03.000 -
هفته سوم - آق قلا پاییزه -
1394/07/17
رشید ایری یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 10 01:01.310 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/11
رشید ایری یاسر جرجانی 1000 52.0 5 / 9 01:07.090 -