سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
امین رادان امیر جعفرپور ستار مهرانی 1000 58 8 01:01.860
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور 1000 0
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
تولیدو پرورش اسب رادان امیر جعفرپور یاسر جرجانی 1000 53 1 01:00.890
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی 1000 52 2 01:00.720
هفته سوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/03
تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی 1000 54 1 01:00.690
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی 1000 54 1 01:00.880
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی 1000 54 1 01:01.270
هفته قهرمانی - آق قلا پاییزه -
1394/07/24
تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی 1000 52 2 01:03.000
هفته سوم - آق قلا پاییزه -
1394/07/17
تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی 1000 0 1 01:01.310
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/11
تولیدو پرورش اسب رادان رشید ایری یاسر جرجانی 1000 52 5 01:07.090