دبی استار 5 ساله نریان
تاواش
دبی رویال
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 70
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 70
ریتینگ مسافت : 70
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 2 2 25.00% 88,000,000
تهران 3 1 1 33.33% 42,000,000
مجموع 11 3 3 27.27% 130,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
احمد قلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1200 52.0 6 / 8 01:12.590 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
باشگاه نیازی نورمحمد بهادر 1000 52.0 6 / 6 01:01.460 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
جمشید روشنی 1000 0.0 6 / 7 01:01.400 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
نصرت ا... خوجملی بی نام 1000 0.0 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
نصرت ا... خوجملی بی نام 1550 52.0 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 1200 52.0 7 / 8 01:13.280 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
نصرت ا... خوجملی بی نام 1000 52.0 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 1000 0.0 1 / 7 01:01.890 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 52.0 6 / 7 01:03.790 -
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 52.0 1 / 5 01:02.290 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
تویلی قربانی بنیامین جرجانی 1000 52.0 4 / 5 01:02.290 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/13
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 1 / 8 01:02.460 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 4 / 11 01:02.970 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/18
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 5 / 6 01:06.060 -