سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ایلهان و سینان نیازی احمد قلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1200 52 6 01:12.59 79.0 75.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ایلهان و سینان نیازی باشگاه نیازی نورمحمد بهادر 1000 52 6 01:01..46 88.0 65.0
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
پتروشیمی بانیارپلیمر گنبد جمشید روشنی 1000 6 01:01.40
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
پتروشیمی بانیارپلیمر گنبد نصرت ا... خوجملی 1000
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
پتروشیمی بانیارپلیمر گنبد نصرت ا... خوجملی 1550 52
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
پتروشیمی بانیارپلیمر گنبد نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 1200 52 7 1:13.28
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
پتروشیمی بانیارپلیمر گنبد نصرت ا... خوجملی 1000 52
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
پتروشیمی بانیارپلیمر گنبد نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 1000 1 1:01.89
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
ایلحان نیازی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 52 6 1:03.79
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
ایلحان نیازی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 52 1 1:02.29
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
ایلحان نیازی تویلی قربانی بنیامین جرجانی 1000 52 4 1:02.29
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/13
ایلحان نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 1 1:02.46
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
ایلحان نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 4 1:02.97
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/18
ایلحان نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 5 1:06.06