سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ایلهان و سینان نیازی احمد قلی قربانی ابوطالب چاریزاده 1200 52 6 01:12.590
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ایلهان و سینان نیازی باشگاه نیازی نورمحمد بهادر 1000 52 6 01:01.460
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
پتروشیمی بانیارپلیمر گنبد جمشید روشنی 1000 0 6 01:01.400
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
پتروشیمی بانیارپلیمر گنبد نصرت ا... خوجملی 1000 0
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
پتروشیمی بانیارپلیمر گنبد نصرت ا... خوجملی 1550 52
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
پتروشیمی بانیارپلیمر گنبد نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 1200 52 7 01:13.280
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
پتروشیمی بانیارپلیمر گنبد نصرت ا... خوجملی 1000 52
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
پتروشیمی بانیارپلیمر گنبد نصرت ا... خوجملی بنیامین جرجانی 1000 0 1 01:01.890
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
ایلحان نیازی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 52 6 01:03.790
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
ایلحان نیازی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 52 1 01:02.290
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
ایلحان نیازی تویلی قربانی بنیامین جرجانی 1000 52 4 01:02.290
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/13
ایلحان نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 1 01:02.460
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
ایلحان نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 4 01:02.970
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1394/02/18
ایلحان نیازی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 5 01:06.060