سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
مرحوم کاکش داز عبدالخالق ایری عبداله قولرعطا 1000 0 8 01:02.970
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری 1000 0
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری 1500 0
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری پیمان قلرعطا 1500 0 7 01:42.990
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری محمد خوجملی 1000 0 6 01:02.020
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری قربان محمد اودک 1000 0 10 01:01.110
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری احمد پقه 1000 0 7 01:02.560
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری احمد پقه 1000 0 2 01:00.520
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
مرحوم نازمحمد آق آتابای عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 1000 0 1 01:00.264
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 1000 0 1 01:03.830
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری احمد پقه 1000 0 8 01:02.220
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
آیلین قزلجایی عبدالخالق ایری طاهر ایگدری 1550 0 9 01:50.020
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
محبوبه آتابای عبدالخالق ایری احمد پقه 1000 0 6 01:03.390
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
محبوبه آتابای عبدالخالق ایری ستار مهرانی 1000 0 10 01:06.080
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
مرحوم عبدالباسط دانشمند عبدالخالق ایری فیض الله رجال 1000 0 5 01:02.900
هفته سوم بهاره - آق قلا
1388/03/06
مرحوم عبدالباسط دانشمند عبدالخالق ایری 1000 0
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
مرحوم عبدالباسط دانشمند عبدالخالق ایری طاهر ایگدری 1000 0 8 01:06.230
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
دانشمند - ناز محمد آتابای عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 1000 0 1 01:03.980
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
دانشمند - ناز محمد آتابای عبدالخالق ایری حاجی امان مارامائی 1000 0 11 01:09.250