جردن 12 ساله مادیان
لهن گرین
گل الگا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 3 4 21.43% 48,750,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
مجموع 16 3 4 18.75% 48,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
عبدالخالق ایری عبداله قولرعطا 1000 0.0 8 / 8 01:02.970 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
عبدالخالق ایری بی نام 1000 0.0 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
عبدالخالق ایری بی نام 1500 0.0 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
عبدالخالق ایری پیمان قلرعطا 1500 0.0 7 / 7 01:42.990 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
عبدالخالق ایری محمد خوجملی 1000 0.0 6 / 8 01:02.020 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
عبدالخالق ایری قربان محمد اودک 1000 0.0 10 / 11 01:01.110 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
عبدالخالق ایری احمد پقه 1000 0.0 7 / 10 01:02.560 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
عبدالخالق ایری احمد پقه 1000 0.0 2 / 10 01:00.520 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 10 01:00.264 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 11 01:03.830 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
عبدالخالق ایری احمد پقه 1000 0.0 8 / 10 01:02.220 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
عبدالخالق ایری طاهر ایگدری 1550 0.0 9 / 9 01:50.020 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
عبدالخالق ایری احمد پقه 1000 0.0 6 / 8 01:03.390 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
عبدالخالق ایری ستار مهرانی 1000 0.0 10 / 10 01:06.080 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
عبدالخالق ایری فیض الله رجال 1000 0.0 5 / 6 01:02.900 -
هفته سوم بهاره - آق قلا
1388/03/06
عبدالخالق ایری بی نام 1000 0.0 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
عبدالخالق ایری طاهر ایگدری 1000 0.0 8 / 10 01:06.230 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 12 01:03.980 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
عبدالخالق ایری حاجی امان مارامائی 1000 0.0 11 / 12 01:09.250 -