سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
مرحوم کاکش داز عبدالخالق ایری عبداله قولرعطا 1000 8 1:02.97
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری 1000
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری 1500
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری پیمان قلرعطا 1500 7 1:42.99
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری محمد خوجملی 1000 6 1:02.02
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری قربان محمد اودک 1000 10 1:01.11
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری احمد پقه 1000 7 1:02.56
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری احمد پقه 1000 2 1:00.52
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
مرحوم نازمحمد آق آتابای عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 1000 1 1:00.264
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/26
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 1000 1 1:03.83
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
عطابال ایشان دانشمند عبدالخالق ایری احمد پقه 1000 8 1:02.22
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
آیلین قزلجایی عبدالخالق ایری طاهر ایگدری 1550 9 1:50.02
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
محبوبه آتابای عبدالخالق ایری احمد پقه 1000 6 1:03.39
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
محبوبه آتابای عبدالخالق ایری ستار مهرانی 1000 10 1:06.08
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
مرحوم عبدالباسط دانشمند عبدالخالق ایری فیض الله رجال 1000 5 1:02.90
هفته سوم بهاره - آق قلا
1388/03/06
مرحوم عبدالباسط دانشمند عبدالخالق ایری 1000
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
مرحوم عبدالباسط دانشمند عبدالخالق ایری طاهر ایگدری 1000 8 1:06.23
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
دانشمند - ناز محمد آتابای عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 1000 1 1.03.98
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
دانشمند - ناز محمد آتابای عبدالخالق ایری حاجی امان مارامائی 1000 11 1.09.25