سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1600 56 3 01:40.65 97.0 97.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1600 52 1 01:40.70
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1550 52 5 01:41.59
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1200 52 6 01:14.60
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1400 5 01:33.86
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1000 52
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی کمال دالی جه عطا 1400 1 01:33.35
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1700 54 4 1:51.14
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی علی محمد غراوی 1000 54 5 1:03.28
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1550 3 1:41.28
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1600 53 5 1:46.71
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1550 52 3  1:39.85
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1000 52 7 1:14.64
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1000 10 1:04.52
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی جواد آچاک 1700 52 5 1:50.24
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی ابوطالب چاریزاده 1600 52 7 1:45.83
هفته ششم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/16
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی ستار مهرانی 1200 52 7 1:14.12
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/09
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1550 52 1 1:39.90
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1550 52 1 1:40.01
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی یاسر جرجانی 1000 53 2 1:01.90
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/10
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی ابوطالب چاریزاده 1000 53 4 1:02.56
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/03
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1200 53 6 1:15.11
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/05
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی عبدالرحیم آرامیده 1000 53 10 1:05.17
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/21
کاوه اختراعی عبدالحکیم بای پور مهرداد خوجملی 1000 52 2 1:05.95