سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1600 56 3 01:40.650
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1600 52 1 01:40.700
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1550 52 5 01:41.590
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1200 52 6 01:14.600
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1400 0 5 01:33.860
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1000 52
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی کمال دالی جه عطا 1400 0 1 01:33.350
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1700 54 4 01:51.140
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی علی محمد غراوی 1000 54 5 01:03.280
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1550 0 3 01:41.280
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1600 53 5 01:46.710
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1550 52 3 01:39.850
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1000 52 7 01:14.640
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1000 0 10 01:04.520
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی جواد آچاک 1700 52 5 01:50.240
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی ابوطالب چاریزاده 1600 52 7 01:45.830
هفته ششم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/16
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی ستار مهرانی 1200 52 7 01:14.120
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/09
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1550 52 1 01:39.900
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1550 52 1 01:40.010
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی یاسر جرجانی 1000 53 2 01:01.900
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/10
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی ابوطالب چاریزاده 1000 53 4 01:02.560
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/03
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1200 53 6 01:15.110
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/05
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی عبدالرحیم آرامیده 1000 53 10 01:05.170
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/21
کاوه اختراعی عبدالحکیم بای پور مهرداد خوجملی 1000 52 2 01:05.950