ساواش 5 ساله نریان
تاواش
سرسام
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 85
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 85
ریتینگ مسافت : 97
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 19 3 8 15.79% 252,500,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
تهران 2 1 1 50.00% 78,000,000
مجموع 23 4 9 17.39% 330,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1600 56.0 3 / 6 01:40.650 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1600 52.0 1 / 6 01:40.700 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1550 52.0 5 / 6 01:41.590 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1200 52.0 6 / 7 01:14.600 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
محمد آق ارکاکلی 1400 0.0 5 / 5 01:33.860 -
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
محمد آق ارکاکلی 1000 52.0 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
محمد آق ارکاکلی کمال دالی جه عطا 1400 0.0 1 / 7 01:33.350 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1700 54.0 4 / 7 01:51.140 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
محمد آق ارکاکلی علی محمد غراوی 1000 54.0 5 / 9 01:03.280 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1550 0.0 3 / 11 01:41.280 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1600 53.0 5 / 8 01:46.710 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1550 52.0 3 / 10 01:39.850 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
محمد آق ارکاکلی بی نام 1000 52.0 7 / 11 01:14.640 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1000 0.0 10 / 12 01:04.520 -
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
محمد آق ارکاکلی جواد آچاک 1700 52.0 5 / 7 01:50.240 -
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
محمد آق ارکاکلی ابوطالب چاریزاده 1600 52.0 7 / 8 01:45.830 -
هفته ششم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/16
محمد آق ارکاکلی ستار مهرانی 1200 52.0 7 / 8 01:14.120 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/09
محمد آق ارکاکلی بی نام 1550 52.0 1 / 7 01:39.900 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1550 52.0 1 / 11 01:40.010 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
محمد آق ارکاکلی یاسر جرجانی 1000 53.0 2 / 11 01:01.900 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/10
محمد آق ارکاکلی ابوطالب چاریزاده 1000 53.0 4 / 10 01:02.560 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/03
محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1200 53.0 6 / 8 01:15.110 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/05
محمد آق ارکاکلی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 10 / 11 01:05.170 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/21
عبدالحکیم بای پور مهرداد خوجملی 1000 52.0 2 / 9 01:05.950 -