سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا علی رجال 2200 53 6 2:31.96
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا عبدالباسط توغدری 1000 51 5 0:58.37
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا کمال دالی جه عطا 1000 55 3 0:58.16
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1550 50 6 1:47.17
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 52 1 0:57.99
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1500 55 5 1:42.25
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 50 4 1:00.47
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 3 0:59.56
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 54 6 1:00.19
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1550 55 6 1:45.91
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1600 58 2 1:40.66
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 55 1 1:01.07
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 1 0:57.36
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1700 2 1:49.96
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 3 1:00.19
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 4 1:00.20
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 1 1:01:12
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا اسماعیل کوچکی 1000 4 1:02:07