رویال چیپسی 13 ساله مادیان
KING OF DANES
دیاموند بروچ
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 15 2 6 13.33% 54,950,000
بندرترکمن 3 2 3 66.67% 39,500,000
مجموع 18 4 9 22.22% 94,450,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
حکیم بردی اندروا علی رجال 2200 53.0 6 / 6 02:31.960 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
حکیم بردی اندروا عبدالباسط توغدری 1000 51.0 5 / 7 00:58.370 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
حکیم بردی اندروا کمال دالی جه عطا 1000 55.0 3 / 6 00:58.160 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1550 50.0 6 / 6 01:47.170 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 52.0 1 / 6 00:57.990 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1500 55.0 5 / 5 01:42.250 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 50.0 4 / 7 01:00.470 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0.0 3 / 5 00:59.560 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 54.0 6 / 7 01:00.190 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1550 55.0 6 / 6 01:45.910 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1600 58.0 2 / 6 01:40.660 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 55.0 1 / 5 01:01.070 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 7 00:57.360 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1700 0.0 2 / 8 01:49.960 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 10 01:00.190 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0.0 4 / 10 01:00.200 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 7 01:01.120 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
حکیم بردی اندروا اسماعیل کوچکی 1000 0.0 4 / 5 01:02.070 -