سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/07
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا علی رجال 2200 53 6 02:31.960
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا عبدالباسط توغدری 1000 51 5 00:58.370
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/10
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا کمال دالی جه عطا 1000 55 3 00:58.160
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1550 50 6 01:47.170
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 52 1 00:57.990
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1500 55 5 01:42.250
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/31
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 50 4 01:00.470
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/24
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0 3 00:59.560
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 54 6 01:00.190
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1550 55 6 01:45.910
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1600 58 2 01:40.660
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 55 1 01:01.070
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0 1 00:57.360
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1700 0 2 01:49.960
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0 3 01:00.190
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0 4 01:00.200
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0 1 01:01.120
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1387/08/17
نیکا توکلی زاده حکیم بردی اندروا اسماعیل کوچکی 1000 0 4 01:02.070