سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا امین محمدی 1000 54 5 01:04.93 52.0 50.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1200 54 6 01:18.34 45.0 42.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1000 54 5 01:04.01 59.0 36.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا مهرداد خوجملی 1000 53 7 01:07.01
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا مهرداد خوجملی 1200 54 9 01:20.26
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا علی رضا شامیر 1000 54 8 01:08.40
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا علی رضا شامیر 1000 54 10 01:08.20
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
رضا کاظمی تقان قلیچ فداکار علی رضا شامیر 1550 54 4 01:43.53
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
یونس آق تقان قلیچ فداکار ۱۰۰۰ 51 8 1:07.91
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا پیمان قلرعطا 1000 53 7 1:07.87
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا مهرداد خوجملی 1600 52  
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا مهرداد خوجملی 1000 52 2 1:05.34
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا جواد آچاک 1000 7 1:07.91
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا 1000 52
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1395/04/18
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا 1000 52  
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا محمد خوجملی 1000 52 4 1:05.87
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا 1000 52
هفته سوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/03
رضا کاظمی قربان محمد قولرعطا رضا ایمری 1000 52 10 1:08.40
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/08
سردار آزمون رسول ایمری رضا ایمری 1000 52 10 1:11.57