سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا عید محمد غراوی 1200 54 10 01:20.05 66.0 62.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا 1000 54
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا عید محمد غراوی 1000 54 5 01:04.27
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا عید محمد غراوی 1000 6 1:02.18
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا ستار مهرانی 1000 5 01:02.22
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا عید محمد غراوی 1000 2 01:02.30
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1200 51 3  01:13.01
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا 1550 51 9 1:43.75
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا کمال دالی جه عطا 1200 51 1  1:13.57
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا کمال دالی جه عطا 1000 1 1:03.51
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا عید محمد غراوی 1000 3 1:03.42
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا 1000 50
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا امان محمد قلرعطا 1000 50 4 1:02.34
هفته چهارم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/09
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا عید محمد غراوی 1000 51 2 1:02.64
هفته اول - گنبد کاووس بهاره -
1395/01/27
ایوب رستگار ابراهیم قلرعطا عید محمد غراوی 1000 50 2 1:02.54
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1394/03/21
ایوب رستگار تویلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 50 8 1:10.82