سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مکائیل ایری امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 7 01:00.550
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 0 3 01:11.160
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
فرشید نفر مجید ایری جواد آچاک 1550 52 3 01:39.300
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 0 1 01:00.520
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 55 3 01:12.920
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 58 4 01:40.540
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
فرشید نفر مجید ایری 1000 55 6 01:01.060
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد اودک 1200 52 3 01:13.250
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
فرشید نفر مجید ایری جواد آچاک 1000 0 2 01:01.250
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 0 3
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
فرشید نفر مجید ایری 1700 53
هفته ششم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/16
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 1 01:00.190
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54 5 01:00.980
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/24
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54 6 01:01.230
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 1 01:01.080
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/10
فرشید نفر مجید ایری جواد آچاک 1000 52 2 01:00.930
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/26
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 52 1 01:13.980
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
فرشید نفر مجید ایری 1000 52