سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مکائیل ایری امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 7 01:00.55 111.0 105.0
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 3 1:11.16
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
فرشید نفر مجید ایری جواد آچاک 1550 52 3 1:39.30
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 1 01:00.52
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 55 3  01:12.92
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 58 4 1:40.54
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
فرشید نفر مجید ایری 1000 55 6 1:01.06
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد اودک 1200 52 3  1:13.25
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
فرشید نفر مجید ایری جواد آچاک 1000 2 1:01.25
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 3  
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
فرشید نفر مجید ایری 1700 53
هفته ششم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/16
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 1 1:00.19
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54 5 1:00.98
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/24
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54 6 1:01.23
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 1 1:01.08
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/10
فرشید نفر مجید ایری جواد آچاک 1000 52 2 1:00.93
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/26
فرشید نفر مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 52 1 1:13.98
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
فرشید نفر مجید ایری 1000 52