هج سنت 6 ساله نریان
متوهج
سونانت
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 105
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 105
ریتینگ مسافت : 105
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 16 4 11 25.00% 344,250,000
مجموع 16 4 11 25.00% 344,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 7 / 10 01:00.550 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 0.0 3 / 9 01:11.160 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
مجید ایری جواد آچاک 1550 52.0 3 / 7 01:39.300 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 0.0 1 / 7 01:00.520 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 55.0 3 / 8 01:12.920 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 58.0 4 / 5 01:40.540 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
مجید ایری بی نام 1000 55.0 6 / 7 01:01.060 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
مجید ایری نورمحمد اودک 1200 52.0 3 / 8 01:13.250 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
مجید ایری جواد آچاک 1000 0.0 2 / 7 01:01.250 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 0.0 3 / 6 -
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
مجید ایری بی نام 1700 53.0 -
هفته ششم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/16
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 1 / 8 01:00.190 -
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54.0 5 / 7 01:00.980 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/24
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54.0 6 / 9 01:01.230 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 1 / 10 01:01.080 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/10
مجید ایری جواد آچاک 1000 52.0 2 / 6 01:00.930 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/26
مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 52.0 1 / 7 01:13.980 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
مجید ایری بی نام 1000 52.0 -