قاینار 5 ساله نریان
بال ساید
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 3 14.29% 145,500,000
آق قلا 1 1 1 100.00% 34,000,000
مجموع 8 2 4 25.00% 179,500,000