سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مرحوم شا محمد کلته عبدالطیف تمری امیر مختومی 1000 53 1 01:00.010
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مرحوم شا محمد کلته عبدالطیف تمری 1600 52
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مرحوم شامحمد کلته عبدالطیف تمری بنیامین جرجانی 1000 52 3 01:01.150
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مرحوم شامحمد کلته عبدالطیف تمری آرمین آق آتابای 1000 52 4 01:02.270
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
بهنام کلته و کاکاشی جرجانی یعقوب کم عبدالاسحاق کم 1000 0 7 01:02.070
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
بهنام کلته و کاکاشی جرجانی یعقوب کم بنیامین جرجانی 1000 0 5 01:01.600
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
بهنام کلته و کاکاشی جرجانی یعقوب کم نورمحمد بهادر 1000 0 4 01:01.890
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
بهنام کلته و کاکاشی جرجانی یعقوب کم بنیامین جرجانی 1200 52 1 01:12.980
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
بهنام کلته و کاکاشی جرجانی یعقوب کم عبدالاسحاق کم 1200 52 4 01:14.010
هفته چهارم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/09
کاکاجان وبنیامین دمبان یعقوب کم عبدالاسحاق کم 1000 52 6 01:02.710
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
کاکاجان وبنیامین دمبان یعقوب کم 1000 52
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
رئوف صداقت یعقوب کم عبدالاسحاق کم 1200 52 5 01:15.120
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
رئوف صداقت یعقوب کم بنیامین جرجانی 1000 52 6 01:02.950
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
انه قزل یعقوب کم عبدالاسحاق کم 1000 53 2 01:05.790
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/09
بهنام کلته یعقوب کم عبدالاسحاق کم 1000 52 2 01:01.490