سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
محمدصفا ساریخانی اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 50 7 01:01.51 95.0 90.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
محمدصفا ساریخانی اراز زارعی کسلخه عید محمد غراوی 1200 50 10 01:13.32 102.0 103.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
محمدصفا ساریخانی اراز زارعی کسلخه ابوطالب چاریزاده 1200 54 9 01:15.65
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
محمدصفا ساریخانی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 52 3 01:02.06
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
محمدصفا ساریخانی نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1600 5 01:53.18
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
محمدصفا ساریخانی اراز زارعی کسلخه نورمحمد بهادر 1000 56 4 01:00.25
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
محمدصفا ساریخانی اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 51 1 01:00.04
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
سخی ساریخانی اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1200 50 4 1:12.71
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
سخی ساریخانی اراز زارعی کسلخه محمد رضا پقه 1000 56 4 1:01.31
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
سخی ساریخانی اراز زارعی کسلخه 1000
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
سخی ساریخانی اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1550 1 1:39.01
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
سخی ساریخانی اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 1 01:01.48
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
سخی ساریخانی اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1550 55 2  1:39.54
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
سخی ساریخانی اراز زارعی کسلخه 1000 55 4 1:14.20
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
سخی ساریخانی اراز زارعی کسلخه آرمین آق آتابای 1000 6 1:03.67
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
سخی ساریخانی اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1550 51 1 1:37.25
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
سخی ساریخانی اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 51 1 0:58.95
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
زاهد اونق اراز زارعی کسلخه بنیامین جرجانی 1000 51 4 1:01.60
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1395/04/18
سخی ساریخانی اراز زارعی کسلخه مهرداد خوجملی 1000 51 1  
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
سخی ساریخانی نورمحمد اونق قربان محمد اودک 1000 51 6 1:02.39
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/11
حاج تایلی ساریخانی نورمحمد اونق 1000 51
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
حاج تایلی ساریخانی نورمحمد اونق قربان محمد اودک 1200 51 7 1:14.86
هفته سوم - آق قلا پاییزه -
1394/07/17
عاشورمحمد ساریخانی اراز زارعی کسلخه بنیامین جرجانی 1000 0
هفته دوم - آق قلا پاییزه -
1394/06/27
عاشورمحمد ساریخانی اراز زارعی کسلخه بنیامین جرجانی 1000 50 1 1:03.42
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/23
سخی ساریخانی حاجی گلدی قره جه نورمحمد بهادر 1000 50 3 1:03.22
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/09
حاج تایلی ساریخانی حاجی گلدی قره جه اسحاق قاضلی کر 1000 50 5 1:04.07
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1394/05/02
عاشورمحمد ساریخانی حاجی گلدی قره جه بنیامین جرجانی 1000 50 5 1:05.94