سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق قربان محمد اودک 1000 55 9 01:02.030 6.75
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق موسی قلرعطا 2200 55
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق موسی قلرعطا 1000 55 10 01:02.390
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
آنه قربان یلمه حسین اونق موسی قلرعطا 1200 55 9 01:14.210
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
آنه قربان یلمه حسین اونق 1000 55
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
آنه قربان یلمه حسین اونق محمد خوجملی 1200 55 6 01:13.980
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
آنه قربان یلمه حسین اونق ابوطالب چاریزاده 1200 55 7 01:18.070
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
فرهاد یلمه حسین اونق طاهر گوگ نژاد 1550 52 5 01:38.490
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق ستار مهرانی 1000 55 5 01:04.160
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق ابوطالب چاریزاده 1000 53 2 01:00.780
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
سرکار خانم مایا نعمتی حسین اونق ابوطالب چاریزاده 1550 55 2 01:38.620
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
محمد خواجه و آنه قربان یلمه حسین اونق قربان محمد اودک 1000 53 2 01:01.520
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق قربان محمد اودک 1000 55 2 01:00.420
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
شاه صنم و عبدالحکیم یلمه حسین اونق عید محمد غراوی 1000 55 5 01:01.920
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
فرهادجان یلمه حسین اونق نورمحمد بهادر 1000 54 1 01:00.680
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
محمد دوردی یلمه حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1000 0
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
محمد دوردی یلمه حاجی محمد نوایی 1000 54
هفته اول - گنبد کاووس بهاره -
1395/01/27
محمد دوردی یلمه تاج محمد گوگ نژاد 1000 54
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/15
محمد دوردی یلمه تاج محمد گوگ نژاد 1200 52 2 01:14.130
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
آنه قربان یلمه تاج محمد گوگ نژاد 1000 52
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
آنه قربان یلمه تاج محمد گوگ نژاد امین محمدی 1200 52 8 01:16.890
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
آنه قربان یلمه تاج محمد گوگ نژاد امین محمدی 1000 52 3 01:04.150
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
آنه قربان یلمه تاج محمد گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 52 7 01:09.900
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/30
آنه قربان یلمه تاج محمد گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 52 5 01:04.080
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1394/05/02
آنه قربان یلمه تاج محمد گوگ نژاد مهرداد خوجملی 1000 52 7 01:07.220