آتلانتیک 6 ساله نریان
مای جوی
نازعاطفه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 76
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 76
ریتینگ مسافت : 76
بهترین ریتینگ : 76
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 0 2 0.00% 25,500,000
بندرترکمن 8 1 4 12.50% 161,000,000
آق قلا 3 0 1 0.00% 36,000,000
مجموع 21 1 7 4.76% 222,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
از 24 تا 34 امتیاز فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق قربان محمد اودک 1000 55.0 6 / 10 (8.25) 01:00.430 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
از 24 تا 32 امتیاز فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق قربان محمد اودک 1000 55.0 9 / 9 (6.75) 01:02.030 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
از 24 تا 34 امتیاز فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق موسی قلرعطا 2200 55.0 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
از 24 تا 32 امتیاز فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق موسی قلرعطا 1000 55.0 10 / 10 01:02.390 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
از 24 تا 32 امتیاز آنه قربان یلمه حسین اونق موسی قلرعطا 1200 55.0 9 / 10 01:14.210 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
از 24 تا 32 امتیاز آنه قربان یلمه حسین اونق 1000 55.0 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
از 24 تا 32 امتیاز آنه قربان یلمه حسین اونق محمد خوجملی 1200 55.0 6 / 6 01:13.980 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
از 24 تا 34 امتیاز آنه قربان یلمه حسین اونق ابوطالب چاریزاده 1200 55.0 7 / 7 01:18.070 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
از 36 تا 38 امتیاز فرهاد یلمه حسین اونق طاهر گوگ نژاد 1550 52.0 5 / 9 01:38.490 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
از 24 تا 30 امتیاز فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق ستار مهرانی 1000 55.0 5 / 8 01:04.160 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
از 24 تا 32 امتیاز فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق ابوطالب چاریزاده 1000 53.0 2 / 10 01:00.780 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
از 16 تا 22 امتیاز سرکار خانم مایا نعمتی حسین اونق ابوطالب چاریزاده 1550 55.0 2 / 8 01:38.620 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
از ۱۶ تا ۲۲ امتیاز محمد خواجه و آنه قربان یلمه حسین اونق قربان محمد اودک 1000 53.0 2 / 8 01:01.520 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
از 8تا 14امتیاز فرهاد و عبدالحکیم یلمه حسین اونق قربان محمد اودک 1000 55.0 2 / 7 01:00.420 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
از 8 تا 14 امتیاز شاه صنم و عبدالحکیم یلمه حسین اونق عید محمد غراوی 1000 55.0 5 / 9 01:01.920 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
از 2 تا 6 امتیاز فرهادجان یلمه حسین اونق نورمحمد بهادر 1000 54.0 1 / 8 01:00.680 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
از 2 تا 24 محمد دوردی یلمه حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
از 2 تا 22 محمد دوردی یلمه حاجی محمد نوایی 1000 54.0 -
هفته اول - گنبد کاووس بهاره -
1395/01/27
از 2 تا 14 محمد دوردی یلمه تاج محمد گوگ نژاد 1000 54.0 -
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/15
از 2 تا 30 محمد دوردی یلمه تاج محمد گوگ نژاد 1200 52.0 2 / 12 01:14.130 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
از 2 تا 68 آنه قربان یلمه تاج محمد گوگ نژاد 1000 52.0 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/12
از 2 تا 34 آنه قربان یلمه تاج محمد گوگ نژاد امین محمدی 1200 52.0 8 / 11 01:16.890 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
نبرده آنه قربان یلمه تاج محمد گوگ نژاد امین محمدی 1000 52.0 3 / 10 01:04.150 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
نبرده آنه قربان یلمه تاج محمد گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 52.0 7 / 10 01:09.900 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/30
نبرده آنه قربان یلمه تاج محمد گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 52.0 5 / 11 01:04.080 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1394/05/02
مبتدی آنه قربان یلمه تاج محمد گوگ نژاد مهرداد خوجملی 1000 52.0 7 / 10 01:07.220 -