آلکس 5 ساله نریان
بوسه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 88
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 88
ریتینگ مسافت : 88
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 20 2 7 10.00% 217,250,000
بندرترکمن 5 0 1 0.00% 38,000,000
آق قلا 4 0 2 0.00% 26,500,000
مجموع 29 2 10 6.90% 281,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 2200 53.0 4 / 7 02:26.440 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
بهمن حاجی زاده 1200 54.0 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
بهمن حاجی زاده کمال دالی جه عطا 1600 55.0 6 / 6 01:42.990 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
بهمن حاجی زاده جواد آچاک 1600 53.0 2 / 6 01:41.500 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
مجید ایری کمال دالی جه عطا 1200 53.0 7 / 7 01:15.980 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
امید ایری نورمحمد بهادر 1550 52.0 3 / 9 01:38.200 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 6 / 7 01:03.550 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 / 6 01:00.670 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 / 6 00:59.760 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 56.0 2 / 7 01:00.610 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
عبدالعزیز مهرانی بی نام 1700 0.0 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 56.0 4 / 9 01:02.270 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
عبدالعزیز مهرانی نادر صالح پور 2200 0.0 9 / 11 02:38.950 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
عبدالعزیز مهرانی مهران عطا 1000 0.0 5 / 9 01:02.630 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
عبدالعزیز مهرانی جواد آچاک 1550 0.0 1 / 11 01:40.240 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
عبدالعزیز مهرانی پیمان قلرعطا 1000 0.0 7 / 12 01:03.090 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
عبدالعزیز مهرانی بی نام 1550 52.0 5 / 10 01:40.560 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
عبدالعزیز مهرانی بی نام 1200 52.0 4 / 11 01:13.790 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
عبدالعزیز مهرانی بی نام 1000 52.0 9 / 11 01:15.530 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1395/04/18
احمد ایری عید محمد غراوی 1000 52.0 -
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
احمد ایری یاسر جرجانی 1000 52.0 8 / 11 01:02.290 -
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
احمد ایری حسین رجال 1000 55.0 3 / 11 01:01.880 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
احمد ایری محمد خوجملی 1700 53.0 2 / 7 01:50.720 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/09
احمد ایری بی نام 1550 53.0 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
احمد ایری بی نام 1550 53.0 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
احمد ایری عید محمد غراوی 1000 53.0 1 / 11 01:01.440 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
احمد ایری ابوطالب چاریزاده 1200 53.0 6 / 11 01:14.530 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/05
احمد ایری عید محمد غراوی 1000 54.0 2 / 11 01:02.790 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/28
احمد ایری ستار مهرانی 1000 54.0 4 / 12 01:03.100 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
احمد ایری جواد آچاک 1000 54.0 4 / 10 01:03.610 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
احمد ایری کمال دالی جه عطا 1000 52.0 2 / 10 01:06.620 -
هفته دوم - آق قلا پاییزه -
1394/06/27
احمد ایری آرمین آق آتابای 1000 52.0 3 / 8 01:04.110 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/23
احمد ایری آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 / 7 01:02.760 -