سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مهسان و مهرداد عسگریان بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 2200 53 4 02:26.44 88.0 81.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مهسان و مهرداد عسگریان بهمن حاجی زاده 1200 54
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
ایمان و حاجی قوجق بهمن حاجی زاده کمال دالی جه عطا 1600 55 6 01:42.99 88.0 81.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
مهسان عسگریان بهمن حاجی زاده جواد آچاک 1600 53 2 01:41.50
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
مهسان عسگریان مجید ایری کمال دالی جه عطا 1200 53 7 01:15.98
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
مهسا عسگریان امید ایری نورمحمد بهادر 1550 52 3 01:38.20
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
مهسان عسگریان امید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 6 01:03.55
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
مهسان عسگریان رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 5 01:00.67
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
مهسان عسگریان رحیم بردی مهرانی 1000 52
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
مهسان عسگریان رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 4 00:59.76
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
مهسان عسگریان رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 56 2 01:00.61
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
مهسان عسگریان عبدالعزیز مهرانی 1700  
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
مهسان عسگریان عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 56 4 1:02.27
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
مهسان عسگریان عبدالعزیز مهرانی نادر صالح پور 2200 9 2:38.95
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
مهسان عسگریان عبدالعزیز مهرانی مهران عطا 1000 5 1:02.63
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
مهسان عسگریان عبدالعزیز مهرانی جواد آچاک 1550 1 1:40.24
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
مهسان عسگریان عبدالعزیز مهرانی پیمان قلرعطا 1000 7 01:03.09
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
مهسان عسگریان عبدالعزیز مهرانی 1550 52 5 1:40.56
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
مهسان عسگریان عبدالعزیز مهرانی 1200 52 4 1:13.79
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
مهسان عسگریان عبدالعزیز مهرانی 1000 52 9 1:15.53
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1395/04/18
حاج عمر چوری احمد ایری عید محمد غراوی 1000 52  
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
گلناز وایلناز چوری احمد ایری یاسر جرجانی 1000 52 8 1:02.29
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
گلناز وایلناز چوری احمد ایری حسین رجال 1000 55 3 1:01.88
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
گلناز وایلناز چوری احمد ایری محمد خوجملی 1700 53 2 1:50.72
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/09
گلناز وایلناز چوری احمد ایری 1550 53
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
گلناز وایلناز چوری احمد ایری 1550 53
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
گلناز وایلناز چوری احمد ایری عید محمد غراوی 1000 53 1 1:01.44
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
گلناز وایلناز چوری احمد ایری ابوطالب چاریزاده 1200 53 6 1:14.53
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/05
ملا ستار چوری احمد ایری عید محمد غراوی 1000 54 2 1:02.79
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/28
محمدرئوف و عارف چوری احمد ایری ستار مهرانی 1000 54 4 1:03.10
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
ملا ستار چوری احمد ایری جواد آچاک 1000 54 4 1:03.61
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
ملا ستار چوری احمد ایری کمال دالی جه عطا 1000 52 2 1:06.62
هفته دوم - آق قلا پاییزه -
1394/06/27
ملا ستار چوری احمد ایری آرمین آق آتابای 1000 52 3 1:04.11
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1394/05/23
یاشار موحد قوجق احمد ایری آرمین آق آتابای 1000 52 5 1:02.76