سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52 8 01:01.750
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 52 11 01:15.440
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1600 52 7 01:52.870
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52 6 01:01.570
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52 4 01:02.820
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی نادر صالح پور 1550 58 6 01:47.280
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی نادر صالح پور 1200 52 9 01:17.750
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
حاج عبدالرحیم و صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی نادر صالح پور 1000 52 8 01:04.710
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی 1000 52
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
ناصر سارلی مجید صالح پور عید جان غراوی 1000 52 5 01:03.800
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور 1000 0
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1550 52 7 01:48.710
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 56 2 01:00.530
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0 1 01:01.320
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0 1 01:01.110
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر علایی قوجق 1550 0 4 01:41.400
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0 2 01:01.730
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0 8 01:03.230
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 55 2 01:14.020
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور 1200 55 9 01:14.910
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1700 55 9 01:56.050
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1550 53 2 01:40.600
هفته ششم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/16
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 52 1 01:13.120
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
سیدالله دیوه عبدالرحمن قربانی ابوطالب چاریزاده 1200 53 5 01:14.410
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
سیدالله دیوه عبدالرحمن قربانی نورمحمد بهادر 1200 53 5 01:15.350
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
سیدالله دیوه عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 53 9 01:14.990
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
سیدالله دیوه عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 3 01:02.510
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
بنیامین وآصف دیوه عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 9 01:03.560
هفته سوم - آق قلا پاییزه -
1394/07/17
بنیامین وآصف دیوه عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1000 0 8 01:07.310
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1394/06/06
بنیامین وآصف دیوه عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:02.500