سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52 8 01:01.75 90.0 84.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 52 11 01:15.44 96.0 96.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1600 52 7 01:52.87
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52 6 01:01.57
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52 4 01:02.82
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی نادر صالح پور 1550 58 6 01:47.28
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی نادر صالح پور 1200 52 9 01:17.75
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
حاج عبدالرحیم و صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی نادر صالح پور 1000 52 8 01:04.71
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی 1000 52
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
ناصر سارلی مجید صالح پور عید جان غراوی 1000 52 5 01:03.80
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور 1000
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1550 52 7 1:48.71
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 56 2 1:00.53
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 1 1:01.32
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 1 1:01.11
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر علایی قوجق 1550 4 1:41.40
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 2 01:01.73
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 8 01:03.23
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 55 2  01:14.02
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور 1200 55 9 1:14.91
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1700 55 9 1:56.05
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1550 53 2 1:40.60
هفته ششم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/16
صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 52 1 1:13.12
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
سیدالله دیوه عبدالرحمن قربانی ابوطالب چاریزاده 1200 53 5 1:14.41
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
سیدالله دیوه عبدالرحمن قربانی نورمحمد بهادر 1200 53 5 1:15.35
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
سیدالله دیوه عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 53 9 1:14.99
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
سیدالله دیوه عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 3 1:02.51
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
بنیامین وآصف دیوه عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52 9 1:03.56
هفته سوم - آق قلا پاییزه -
1394/07/17
بنیامین وآصف دیوه عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1000 8 1:07.31
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1394/06/06
بنیامین وآصف دیوه عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 1:02.50