بوی بلا 5 ساله نریان
بلی ریور
آنابلا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 84
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 84
ریتینگ مسافت : 84
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 25 3 8 12.00% 336,000,000
بندرترکمن 2 1 1 50.00% 34,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 28 4 9 14.29% 370,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
هندیکاپ صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 52.0 8 / 8 01:01.750 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هندیکاپ صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 52.0 11 / 11 01:15.440 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
هندیکاپ صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1600 52.0 7 / 7 01:52.870 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
از 50 تا 62 امتیاز صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52.0 6 / 8 01:01.570 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
از 50 تا 62 امتیاز صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 52.0 4 / 5 01:02.820 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
هندیکاپ صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی نادر صالح پور 1550 58.0 6 / 6 01:47.280 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
هندیکاپ صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی نادر صالح پور 1200 52.0 9 / 9 01:17.750 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
هندیکاپ حاج عبدالرحیم و صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی نادر صالح پور 1000 52.0 8 / 8 01:04.710 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
هندیکاپ صلاح الدین ومرجان سارلی مجید خوجملی 1000 52.0 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
هندیکاپ ناصر سارلی مجید صالح پور عید جان غراوی 1000 52.0 5 / 5 01:03.800 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
هندیکاپ صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور بی نام 1000 0.0 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
هندیکاپ صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1550 52.0 7 / 8 01:48.710 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
38تا46 امتیاز صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 56.0 2 / 7 01:00.530 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
36تا46 امتیاز صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 1 / 9 01:01.320 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
24تا34 امتیاز صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 1 / 9 01:01.110 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
از 26 تا 50 صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر علایی قوجق 1550 0.0 4 / 11 01:41.400 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
از 24 تا 50 صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 2 / 11 01:01.730 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
از 24 تا 50 صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 8 / 12 01:03.230 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
از 16 تا 50 صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 55.0 2 / 10 01:14.020 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
از 16 تا 50 صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور بی نام 1200 55.0 9 / 11 01:14.910 -
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
از 16 تا 50 صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1700 55.0 9 / 10 01:56.050 -
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
از 18 تا 50 صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1550 53.0 2 / 10 01:40.600 -
هفته ششم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/16
از 10 تا 50 صلاح الدین ومرجان سارلی مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 52.0 1 / 10 01:13.120 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
از 8 تا 50 سیدالله دیوه عبدالرحمن قربانی ابوطالب چاریزاده 1200 53.0 5 / 10 01:14.410 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
از 8 تا 50 سیدالله دیوه عبدالرحمن قربانی نورمحمد بهادر 1200 53.0 5 / 11 01:15.350 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
از 8 تا 54 سیدالله دیوه عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 53.0 9 / 11 01:14.990 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
از 8 تا 50 سیدالله دیوه عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 3 / 8 01:02.510 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/29
از 8 تا 50 بنیامین وآصف دیوه عبدالرحمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 9 / 11 01:03.560 -
هفته سوم - آق قلا پاییزه -
1394/07/17
از 10 تا 82 بنیامین وآصف دیوه عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 8 / 9 01:07.310 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1394/06/06
مبتدی بنیامین وآصف دیوه عبدالرحمن قربانی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 5 01:02.500 -