سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
امان تاتار محمد شریف تاتاری نورمحمد بهادر 1200 53 10 01:14.04 68.0 65.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
امان تاتار محمد شریف تاتاری مهرداد خوجملی 1550 53 9 01:43.30 65.0 61.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
امان تاتار محمد شریف تاتاری یعقوب توسلی 1000 53 12 01:03.98 72.0 68.0
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
امین تاتار محمد شریف تاتاری ستار مهرانی 1600 2 1:45.90
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
امین تاتار محمد شریف تاتاری بنیامین جرجانی 1600 54 8 2:07.53
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
امین تاتار محمد شریف تاتاری قربان محمد اودک 1550 54 3  1:42.27
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
امین تاتار محمد شریف تاتاری قربان محمد اودک 1550 53 1 1:43.44
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
امین تاتار محمد شریف تاتاری قربان محمد اودک 1200 52 3  1:17.02
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
امین تاتار محمد شریف تاتاری عید محمد غراوی 1000  
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
داوود سرداری دوردی حاجی عطایی ستار مهرانی 1550 52 6 1:43.34
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
داوود سرداری دوردی حاجی عطایی 1000 52
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
داوود سرداری دوردی حاجی عطایی آق اویلی بشگرد 1000 52 5 1:04.33
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1395/04/18
وحید وداود کر دوردی حاجی عطایی 1000 52
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/15
وحید وداود کر دوردی حاجی عطایی 1200 52 9 1:16.58
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
حاجی رجب سرداری دوردی حاجی عطایی عبدالناصر قزل 1550 52 10 1:48.21
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
حاجی رجب سرداری دوردی حاجی عطایی عبداله قولرعطا 1000 52 3 1:04.27
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/04
حاجی رجب سرداری دوردی حاجی عطایی عبداله قولرعطا 1000 52 8 1:07.66
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1394/06/13
حاجی رجب سرداری عبدالله قلرعطا 1000 52
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1394/06/06
حاجی رجب سرداری عبدالله قلرعطا 1000 52