سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1388/08/01
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت 1400 50  
هفته ششم پاییزه - تهران
1388/07/24
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت 1000 52 1  
هفته دوم پاییزه - تهران
1388/06/27
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت 1000 52 6 1:02.56
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 53 2 1:47.43
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/15
شرکت سرخدشت تویلی قربانی 1550
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 1 1:42.25
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
شرکت سرخدشت تویلی قربانی 1600
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 1 1.37.62
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
شرکت سرخدشت تویلی قربانی 1550
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 1 1.00.87
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 7 1:05:95
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
شرکت سرخدشت تویلی قربانی 1000