سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1388/08/01
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت 1400 50
هفته ششم پاییزه - تهران
1388/07/24
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت 1000 52 1
هفته دوم پاییزه - تهران
1388/06/27
شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت 1000 52 6 01:02.560
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 53 2 01:47.430
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/15
شرکت سرخدشت تویلی قربانی 1550 0
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 0 1 01:42.250
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
شرکت سرخدشت تویلی قربانی 1600 0
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 0 1 01:37.620
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
شرکت سرخدشت تویلی قربانی 1550 0
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 1 01:00.870
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 7 01:05.950
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
شرکت سرخدشت تویلی قربانی 1000 0