پیکولوبیب 14 ساله مادیان
پیکولو
رانوی بیب
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 3 4 60.00% 57,250,000
تهران 3 1 1 33.33% 18,000,000
مجموع 8 4 5 50.00% 75,250,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1388/08/01
از 16 تا 56 شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت 1400 50.0 -
هفته ششم پاییزه - تهران
1388/07/24
هندیکاپ شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت 1000 52.0 1 / 8 -
هفته دوم پاییزه - تهران
1388/06/27
از 16 تا 56 شرکت سرخدشت شرکت سرخدشت 1000 52.0 6 / 6 01:02.560 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
هندیکاپ شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 53.0 2 / 5 01:47.430 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/15
از 36 تا 60 شرکت سرخدشت تویلی قربانی 1550 0.0 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
از 24 تا 46 شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 0.0 1 / 6 01:42.250 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
از 12 تا 46 شرکت سرخدشت تویلی قربانی 1600 0.0 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
تروبرد شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 0.0 1 / 6 01:37.620 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
از 10 تا 46 شرکت سرخدشت تویلی قربانی 1550 0.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
از 0 تا 36 شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 1 / 10 01:00.870 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
از 0 تا 60 شرکت سرخدشت تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 7 / 10 01:05.950 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/29
از 0 تا 46 شرکت سرخدشت تویلی قربانی 1000 0.0 -