مهگل 5 ساله مادیان
آگوگ
مهسا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 90
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 90
ریتینگ مسافت : 100
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 20 3 6 15.00% 210,000,000
بندرترکمن 3 1 1 33.33% 76,000,000
آق قلا 4 0 2 0.00% 24,750,000
مجموع 27 4 9 14.81% 310,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
عبدالرحمن زارعی آق اویلی بشگرد 2200 52.0 3 / 7 02:25.190 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
اراز زارعی کسلخه نادر صالح پور 1600 52.0 4 / 6 01:40.900 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1600 51.0 3 / 6 01:41.560 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
اراز زارعی کسلخه جواد آچاک 1550 51.0 4 / 6 01:40.700 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1000 51.0 6 / 7 01:03.360 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
اراز زارعی کسلخه پیمان قلرعطا 1550 51.0 8 / 9 01:42.360 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
اراز زارعی کسلخه 1000 51.0 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
ابراهیم بدویزاده 1000 52.0 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1550 53.0 1 / 6 01:37.170 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 53.0 6 / 7 01:02.070 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52.0 6 / 6 01:00.250 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1700 52.0 3 / 7 01:49.810 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
رحیم بردی مهرانی آرمین تاجیک 1550 51.0 3 / 8 01:40.840 -
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1200 51.0 5 / 11 01:13.930 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
رحیم بردی مهرانی آق اویلی بشگرد 2200 0.0 4 / 11 02:29.150 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
رحیم بردی مهرانی امین محمدی 1550 0.0 1 / 8 01:41.410 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
رحیم بردی مهرانی بی نام 1550 0.0 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1550 51.0 1 / 10 01:40.110 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1200 51.0 5 / 10 01:15.380 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
رحیم بردی مهرانی نورمحمد بهادر 1000 51.0 11 / 11 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1000 0.0 6 / 11 01:04.330 -
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1600 51.0 6 / 11 01:46.730 -
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1550 51.0 7 / 10 01:45.400 -
هفته ششم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/16
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1200 50.0 9 / 10 01:15.930 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
مهربان ایری جواد آچاک 1550 50.0 1 / 11 01:42.880 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1550 50.0 5 / 12 01:42.810 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1000 50.0 8 / 11 01:03.710 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/10
مهربان ایری نادر صالح پور 1000 50.0 10 / 10 01:05.200 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/03
مهربان ایری بی نام 1200 50.0 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50.0 9 / 10 01:05.810 -
هفته اول - آق قلا پاییزه -
1394/06/20
ابراهیم بدویزاده احمد پقه 1000 50.0 3 / 9 01:05.490 -