سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
امان یامپی عبدالرحمن زارعی آق اویلی بشگرد 2200 52 3 02:25.190
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
کمال خندان اراز زارعی کسلخه نادر صالح پور 1600 52 4 01:40.900
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
کمال خندان اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1600 51 3 01:41.560
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مرحوم حاج خوش گلدی صحنه اراز زارعی کسلخه جواد آچاک 1550 51 4 01:40.700
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
مرحوم حاج خوش گلدی صحنه اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1000 51 6 01:03.360
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
مرحوم حاج خوش گلدی صحنه اراز زارعی کسلخه پیمان قلرعطا 1550 51 8 01:42.360
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
حاج ارازقلی شوروی اراز زارعی کسلخه 1000 51
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
حاج ارازقلی شوروی ابراهیم بدویزاده 1000 52
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
حاج ارازقلی شوروی ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1550 53 1 01:37.170
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
حاج ارازقلی شوروی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 53 6 01:02.070
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
حاج ارازقلی شوروی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52 6 01:00.250
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
حاج ارازقلی شوروی رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1700 52 3 01:49.810
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
حاج ارازقلی شوروی رحیم بردی مهرانی آرمین تاجیک 1550 51 3 01:40.840
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
حاج ارازقلی شوروی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1200 51 5 01:13.930
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
حاج ارازقلی شوروی رحیم بردی مهرانی آق اویلی بشگرد 2200 0 4 02:29.150
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
حاج ارازقلی شوروی رحیم بردی مهرانی امین محمدی 1550 0 1 01:41.410
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
حاج ارازقلی شوروی رحیم بردی مهرانی 1550 0
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
حاج ارازقلی شوروی رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1550 51 1 01:40.110
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
حاج ارازقلی شوروی رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1200 51 5 01:15.380
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
حاج ارازقلی شوروی رحیم بردی مهرانی نورمحمد بهادر 1000 51 11
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
حاج ارازقلی شوروی رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1000 0 6 01:04.330
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
حاج ارازقلی شوروی مهربان ایری نورمحمد بهادر 1600 51 6 01:46.730
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
حاج ارازقلی شوروی مهربان ایری نورمحمد بهادر 1550 51 7 01:45.400
هفته ششم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/16
حاج ارازقلی شوروی مهربان ایری نورمحمد بهادر 1200 50 9 01:15.930
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
حاج ارازقلی شوروی مهربان ایری جواد آچاک 1550 50 1 01:42.880
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/25
حاج ارازقلی شوروی مهربان ایری نورمحمد بهادر 1550 50 5 01:42.810
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
وهاب و مهران کم مهربان ایری نورمحمد بهادر 1000 50 8 01:03.710
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/10
ابراهیم خیرخواه و آرمین جیواد مهربان ایری نادر صالح پور 1000 50 10 01:05.200
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/03
حاج ارازقلی شوروی مهربان ایری 1200 50
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
قربان محمد آخوند پاکزاد ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50 9 01:05.810
هفته اول - آق قلا پاییزه -
1394/06/20
حاج ارازقلی شوروی ابراهیم بدویزاده احمد پقه 1000 50 3 01:05.490