سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
بهمن توماچ بهمن توماج عید محمد غراوی 1700 50 5 01:52.750 5.5
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
بهمن توماچ بهمن توماج مهرداد خوجملی 1600 50 5 01:45.830 18.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
بهمن توماچ بهمن توماج عید محمد غراوی 1200 50 6 01:14.530 10.0
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
جلیل بیژه بهمن توماج فیض الله رجال 1000 50 6 01:02.900 4.5
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
بهمن توماچ بهمن توماج عید محمد غراوی 1550 52 2 01:40.290
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
بهمن توماچ بهمن صداقت عید محمد غراوی 1000 50 2 01:03.010
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
بهمن توماچ بهمن صداقت مهرداد خوجملی 1200 50 4 01:03.670
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
ستار و عیسی توماچ بهمن صداقت پیمان قلرعطا 1550 50 9 01:42.810
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
زهرا و آی سونا توماچ بهمن صداقت ابراهیم قره داشلی 1000 50 5 01:04.470
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
منصور توماچ بهمن صداقت مهدی صداقت 1000 50 4 01:03.000
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
رضا اونق سلیمان توسلی توماچ آرمین آق آتابای 1550 50 5 01:43.130
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ مهرداد خوجملی 1700 50 10 01:58.960
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ آق اویلی بشگرد 1000 50 7 01:04.850
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ امان محمد قلرعطا 1000 50 6 01:03.860
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ بنیامین جرجانی 1600 0 5 01:50.040
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ نورمحمد بهادر 1000 0 8 01:05.100
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ ابوطالب چاریزاده 1600 51 2 01:48.720
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ 1550 51 4 01:46.440
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ 1200 51 8 01:18.220
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ مهرداد خوجملی 1000 0
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
موسی جان توماج مجید ایری بنیامین جرجانی 1000 50 2 01:07.740
هفته اول - آق قلا پاییزه -
1394/06/20
حاج ملا بهرام قلی توماج بهمن توماج نورمحمد بهادر 1000 50 8 01:07.750