آی سارا 5 ساله مادیان
بوکیتو
آی مایام
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 68
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 68
ریتینگ مسافت : 68
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 15 0 4 0.00% 114,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 6 0 0 0.00% 0
مجموع 22 0 4 0.00% 114,000,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 16 تا 22 امتیاز بهمن توماچ بهمن توماج عید محمد غراوی 1700 50.0 5 / 9 (5.5) 01:52.750 -
هفته هشتم بهار گنبدکاووس
1397/02/13
از 16 تا 22 امتیاز بهمن توماچ بهمن توماج مهرداد خوجملی 1600 50.0 5 / 7 (18.0) 01:45.830 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
از 16 تا 22 امتیاز بهمن توماچ بهمن توماج عید محمد غراوی 1200 50.0 6 / 11 (10.0) 01:14.530 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
از 16 تا 22 امتیاز جلیل بیژه بهمن توماج فیض الله رجال 1000 50.0 6 / 9 (4.5) 01:02.900 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
از 8 تا 14 امتیاز بهمن توماچ بهمن توماج عید محمد غراوی 1550 52.0 2 / 7 01:40.290 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
از 8 تا 14 امتیاز بهمن توماچ بهمن صداقت عید محمد غراوی 1000 50.0 2 / 9 01:03.010 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
از 8 تا 14امتیاز بهمن توماچ بهمن صداقت مهرداد خوجملی 1000 50.0 4 / 4 01:03.670 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
از 16 تا 22 امتیاز ستار و عیسی توماچ بهمن صداقت پیمان قلرعطا 1550 50.0 9 / 11 01:42.810 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
از 8 تا 14 امتیاز زهرا و آی سونا توماچ بهمن صداقت ابراهیم قره داشلی 1000 50.0 5 / 10 01:04.470 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
از 8 تا 14 امتیاز منصور توماچ بهمن صداقت مهدی صداقت 1000 50.0 4 / 8 01:03.000 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
از 8تا 14امتیاز رضا اونق سلیمان توسلی توماچ آرمین آق آتابای 1550 50.0 5 / 5 01:43.130 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
8تا14امتیاز حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ مهرداد خوجملی 1700 50.0 10 / 10 01:58.960 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
8تا10امتیاز حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ آق اویلی بشگرد 1000 50.0 7 / 9 01:04.850 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
8امتیاز حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ امان محمد قلرعطا 1000 50.0 6 / 11 01:03.860 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
8تا12 امتیاز حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ بنیامین جرجانی 1600 0.0 5 / 10 01:50.040 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
از 8 تا 22 حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ نورمحمد بهادر 1000 0.0 8 / 10 01:05.100 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
از 0 تا 22 حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ ابوطالب چاریزاده 1600 51.0 2 / 10 01:48.720 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
از 0 تا 22 حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ بی نام 1550 51.0 4 / 8 01:46.440 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
از 0 تا 22 حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ بی نام 1200 51.0 8 / 11 01:18.220 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
از 2 تا 24 حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ مهرداد خوجملی 1000 0.0 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
نبرده موسی جان توماج مجید ایری بنیامین جرجانی 1000 50.0 2 / 10 01:07.740 -
هفته اول - آق قلا پاییزه -
1394/06/20
مبتدی حاج ملا بهرام قلی توماج بهمن توماج نورمحمد بهادر 1000 50.0 8 / 9 01:07.750 -