سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
بهمن توماچ بهمن توماج عید محمد غراوی 1550 52 2 01:40.29 64.0 65.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
بهمن توماچ بهمن صداقت عید محمد غراوی 1000 50 2 01:03.01 61.0 58.0
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
بهمن توماچ بهمن صداقت مهرداد خوجملی ۱۲۰۰ 50 4 01:03.67
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
ستار و عیسی توماچ بهمن صداقت پیمان قلرعطا 1550 50 9 01:42.81
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
زهرا و آی سونا توماچ بهمن صداقت ابراهیم قره داشلی 1000 50 5 01:04.47
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
منصور توماچ بهمن صداقت مهدی صداقت 1000 50 4 01:03.00
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
رضا اونق سلیمان توسلی توماچ آرمین آق آتابای 1550 50 5 01:43.13
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ مهرداد خوجملی 1700 50 10 1:58.96
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ آق اویلی بشگرد 1000 50 7 1:04.85
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ امان محمد قلرعطا 1000 50 6 1:03.86
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ بنیامین جرجانی 1600 5 1:50.04
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ نورمحمد بهادر 1000 8 01:05.10
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ ابوطالب چاریزاده 1600 51 2  01:48.72
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ 1550 51 4 1:46.44
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ 1200 51 8 1:18.22
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
حاج ملا بهرام قلی توماج سلیمان توسلی توماچ مهرداد خوجملی 1000  
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/07
موسی جان توماج مجید ایری بنیامین جرجانی 1000 50 2 1:07.74
هفته اول - آق قلا پاییزه -
1394/06/20
حاج ملا بهرام قلی توماج بهمن توماج نورمحمد بهادر 1000 50 8 1:07.75