سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
کوروش خیری مهدی نوایی ستار مهرانی 1200 56 2 01:11.210
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
قربانقلی آق مهدی نوایی ستار مهرانی 1550 54 2 01:36.640
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آتیلا و گوهرخیری مهدی نوایی پیمان قلرعطا 1200 52 4 01:11.370
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آتیلا و گوهرخیری مهدی نوایی پیمان قلرعطا 1200 56 1 01:11.580
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
علی صولتی مهدی نوایی پیمان قلرعطا 1000 52 1 01:01.120
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان متین جرجانی 1000 0 4 01:00.920
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان بنیامین جرجانی 1400 52 5 01:32.470
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان امین محمدی 1000 0 5 01:02.110
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
مهندس علیرضا صیرفی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 7 01:04.850
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان ستار مهرانی 1200 55 3 01:13.460
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان پیمان قلرعطا 1000 53 2 01:00.770
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان ابوطالب چاریزاده 1400 52 6 01:34.930
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان متین جرجانی 1000 53 4 01:02.690
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان ستار مهرانی 1700 53 1 01:50.540
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان 1550 53
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان 1550 52
هفته چهارم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/09
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان ابوطالب چاریزاده 1000 52 3 01:01.610
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
حسنعلی صیرفی مسعود حصیریان عید محمد غراوی 1700 52 4 01:54.330
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
حسنعلی صیرفی مسعود حصیریان مسعود ارمشی 1000 52 5 01:02.330
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/08
حسنعلی صیرفی مسعود حصیریان عید محمد غراوی 1000 52 1 01:05.621