نجیب خان 5 ساله نریان
جانادل
روفیان
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 112
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 112
ریتینگ مسافت : 112
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 4 9 30.77% 496,500,000
تهران 6 0 0 0.00% 0
مجموع 19 4 9 21.05% 496,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
مهدی نوایی 1000 0.0 112
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مهدی نوایی ستار مهرانی 1200 56.0 2 / 8 01:11.210 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
مهدی نوایی ستار مهرانی 1550 54.0 2 / 7 01:36.640 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
مهدی نوایی پیمان قلرعطا 1200 52.0 4 / 6 01:11.370 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
مهدی نوایی پیمان قلرعطا 1200 56.0 1 / 6 01:11.580 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مهدی نوایی پیمان قلرعطا 1000 52.0 1 / 9 01:01.120 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
مسعود حصیریان متین جرجانی 1000 0.0 4 / 7 01:00.920 -
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
مسعود حصیریان بنیامین جرجانی 1400 52.0 5 / 6 01:32.470 -
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
مسعود حصیریان امین محمدی 1000 0.0 5 / 6 01:02.110 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 7 / 7 01:04.850 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
مسعود حصیریان ستار مهرانی 1200 55.0 3 / 6 01:13.460 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
مسعود حصیریان پیمان قلرعطا 1000 53.0 2 / 6 01:00.770 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
مسعود حصیریان ابوطالب چاریزاده 1400 52.0 6 / 6 01:34.930 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
مسعود حصیریان متین جرجانی 1000 53.0 4 / 7 01:02.690 -
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
مسعود حصیریان ستار مهرانی 1700 53.0 1 / 8 01:50.540 -
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
مسعود حصیریان بی نام 1550 53.0 -
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
مسعود حصیریان بی نام 1550 52.0 -
هفته چهارم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/09
مسعود حصیریان ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 3 / 7 01:01.610 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
مسعود حصیریان عید محمد غراوی 1700 52.0 4 / 6 01:54.330 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
مسعود حصیریان مسعود ارمشی 1000 52.0 5 / 5 01:02.330 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/08
مسعود حصیریان عید محمد غراوی 1000 52.0 1 / 9 01:05.621 -