سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
کوروش خیری مهدی نوایی ستار مهرانی 1200 56 2 01:11.21 111.0 110.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
قربانقلی آق مهدی نوایی ستار مهرانی 1550 54 2 01:36.64 110.0 110.0
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آتیلا و گوهرخیری مهدی نوایی پیمان قلرعطا 1200 52 4 01:11.37
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
آتیلا و گوهرخیری مهدی نوایی پیمان قلرعطا 1200 56 1 01:11.58
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
علی صولتی مهدی نوایی پیمان قلرعطا 1000 52 1 01:01.12
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان متین جرجانی 1000 4 01:00.92
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان بنیامین جرجانی 1400 متر 52 5 01:32.47
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان امین محمدی 1000 متر 5 01:02.11
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
مهندس علیرضا صیرفی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 7  01:04.85
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان ستار مهرانی 1200 55 3 1:13.46
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان پیمان قلرعطا 1000 53 2 1:00.77
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان ابوطالب چاریزاده 1400 52 6 1:34.93
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان متین جرجانی 1000 53 4 1:02.69
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان ستار مهرانی 1700 53 1 1:50.54
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان 1550 53
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان 1550 52
هفته چهارم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/09
مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان ابوطالب چاریزاده 1000 52 3 1:01.61
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
حسنعلی صیرفی مسعود حصیریان عید محمد غراوی 1700 52 4 1:54.33
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
حسنعلی صیرفی مسعود حصیریان مسعود ارمشی 1000 52 5 1:02.33
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/08
حسنعلی صیرفی مسعود حصیریان عید محمد غراوی 1000 52 1 1:05.621