سان بوی 12 ساله نریان
بامبوس
قهرمان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 3,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 6 0 1 0.00% 3,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
از 2 تا 38 مصطفی قوانج زاده یعقوب زارعی کسلخه احمد پقه 1000 0.0 10 / 10 01:05.160 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/16
از 2 تا 58 مصطفی قوانج زاده ابراهیم مهرانی احمد پقه 1000 0.0 7 / 8 01:03.600 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
از 0 تا 140 مصطفی قوانج زاده ابراهیم مهرانی احمد پقه 1000 0.0 3 / 9 01:04.000 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
از 0 تا 34 مصطفی قوانج زاده ابراهیم مهرانی عبداله قولرعطا 1000 0.0 6 / 10 01:05.710 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
از 0 تا 38 آی تکین قوانج زاده ابراهیم مهرانی فیض الله رجال 1000 0.0 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
از 2 تا 38 مرحوم حاج بی بی تنق نژاد یعقوب کارساز یاسر جرجانی 1000 0.0 9 / 11 01:11.750 -