سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
هلیا غفاری عوض خوجملی رامین قهرمان 1550 52 7 01:40.82 96.0 92.0
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
هلیا غفاری عبدالناصر قربانی آق اویلی بشگرد 1000 53 8 01:03.22
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
هلیا غفاری عبدالناصر قربانی 1000 53
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
هلیا غفاری عبدالناصر قربانی 1000
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
هلیا غفاری عبدالناصر قربانی ابوالفضل دهقان 1400 3 01:31.36
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
هلیا غفاری عبدالناصر قربانی ابوالفضل دهقان 1000 3 01:01.91
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
هلیا غفاری عبدالناصر قربانی متین جرجانی 1000 5 01:04.12
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
یعقوب جباری عبدالناصر قربانی 1200 55 6 1:14.81
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
یعقوب جباری عبدالناصر قربانی محمد خوجملی 1600 3 1:45.44
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
یعقوب جباری عبدالناصر قربانی محمد خوجملی 1000 8 1:02.45
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
یعقوب جباری عبدالناصر قربانی جواد آچاک 1550 4 1:39.86
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
یعقوب جباری عبدالناصر قربانی آق اویلی بشگرد 1000 3 01:01.80
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
یعقوب جباری عبدالناصر قربانی آق اویلی بشگرد 1200 52 4 01:13.81
هفته نهم تابستانه - تهران
1395/07/16
هلیا غفاری عبدالناصر قربانی بنیامین جرجانی 1000 53 1 1:01.72
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
هلیا غفاری عبدالناصر قربانی ابوالفضل دهقان 1000 52 3 1:01.67
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
هلیا غفاری عبدالناصر قربانی نورمحمد بهادر 1000 52 4 1:04.17
هفته اول تابستانه - تهران
1395/05/29
هلیا غفاری عبدالناصر قربانی جواد آچاک 1000 52 5 1:03.58
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
هلیا غفاری عبدالناصر قربانی بنیامین جرجانی 1000 52 1 1:03.80
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
هلیا غفاری عبدالناصر قربانی بنیامین جرجانی 1550 52 5 1:43.66
هفته ششم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/16
هلیا غفاری عبدالناصر قربانی پیمان قلرعطا 1000 52 4 1:03.33
هفته اول - گنبد کاووس بهاره -
1395/01/27
هلیا غفاری عبدالناصر قربانی 1000 52
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/01
راضیه سید سادات حسینی پرویز غراوی مهرداد خوجملی 1000 52 5 1:05.21
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/08
ابوالفضل غفاری تاج محمد زاهدی 1000 52