دایاناهج 5 ساله مادیان
متوهج
گودی تابا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 100
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 100
ریتینگ مسافت : 100
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 1 7 9.09% 182,000,000
تهران 1 1 1 100.00% 45,000,000
مجموع 12 2 8 16.67% 227,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 55.0 2 / 6 01:00.650 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
نوریقدی خوجملی نورمحمد بهادر 1000 50.0 7 / 7 01:01.320 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 0.0 4 / 7 01:02.110 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
عبدالرحمان مختومی بی نام 1000 50.0 4 / 7 01:01.010 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 0.0 3 / 7 01:01.755 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 0.0 2 / 6 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 52.0 1 / 7 01:02.360 -
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 50.0 2 / 7 01:00.430 -
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 52.0 2 / 8 01:01.540 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
قربان رنجبر بی نام 1000 52.0 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
قربان رنجبر امین محمدی 1200 51.0 1 / 11 01:13.170 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/05
قربان رنجبر امین محمدی 1000 51.0 2 / 10 01:02.220 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
قربان رنجبر امین محمدی 1000 50.0 5 / 9 01:04.510 -