سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 55 2 01:00.65 100.0 95.0
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی نورمحمد بهادر 1000 50 7 01:01.32
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 4 01:02.11
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی 1000 50 4 1:01.01
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 3 1:01.755
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 2  
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 52 1 1:02.36
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 50 2 1:00.43
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 52 2 1:01.54
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
شرکت سرخدشت قربان رنجبر 1000 52
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
شرکت سرخدشت قربان رنجبر امین محمدی 1200 51 1 1:13.17
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/05
شرکت سرخدشت قربان رنجبر امین محمدی 1000 51 2 1:02.22
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
شرکت سرخدشت قربان رنجبر امین محمدی 1000 50 5 1:04.51