سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 55 2 01:00.650
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
حاج طاهر جرجانی نوریقدی خوجملی نورمحمد بهادر 1000 50 7 01:01.320
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 0 4 01:02.110
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی 1000 50 4 01:01.010
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 0 3 01:01.755
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 0 2
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 52 1 01:02.360
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 50 2 01:00.430
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
محمدخان شهرکردی عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 52 2 01:01.540
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/18
شرکت سرخدشت قربان رنجبر 1000 52
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
شرکت سرخدشت قربان رنجبر امین محمدی 1200 51 1 01:13.170
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/05
شرکت سرخدشت قربان رنجبر امین محمدی 1000 51 2 01:02.220
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/08/14
شرکت سرخدشت قربان رنجبر امین محمدی 1000 50 5 01:04.510